×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

1500 лева за 9 кг МИДИ от Тунджа през лятото (обаче) Featured

Вторник, 04 Февруари 2014 15:56

За улов през един юлски ден в "старото речно корито"  на Тунджа край Ханово на 91 - миди-седефки от 10 до 18 см, с общо тегло 9 килограма,  съответните органи наложили глоба от 1500 лева на събирача. Мидите ги върнали във водата Глобеният за улов на защитеният вид, обаче обжалвал глобата в съда. Съдът установил, че по безспорен начин е извършено нарушение на Закона, обаче в наказателното постановление не пише за извършване на стопански улов, без разрешение"и го отменил запроцесуални нарушения...Присъдата подлежи на обжалване...

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 26/4.2.2014 г.                                                                                 гр.Ямбол

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                            

         ЯМБОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Х – ти състав, в публично заседание на двадесет и седми януари две хиляди и четиринадесета година:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ АТАНАСОВ

 

секретар Ж. Ч.,

като разгледа докладваното от съдия Атанасов

НАХД № 1461 по описа на ЯРС за 2013 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Съдебното производство е образувано по въззивна жалба от А.С.Д. ***, срещу Наказателно постановление № 27-58/16.10.2013 г. на Началник сектор „Рибарство и контрол” – Ямбол, с което за нарушение по чл. 17, ал. 1, вр.чл.3, ал.2, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, на основание чл. 56, ал. 1 от ЗРА му е наложено наказание „Глоба в размер на 1500 лева”.

       В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП и се моли ЯРС да го отмени. Жалбоподателят участва лично в с.з. и поддържа жалбата по посочените в нея основания.

       Административнонаказващият орган - редовно призован, не изпраща процесуален представител в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

ЯРС прие за установено следното:

                   ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

         На 14.07.2013 г.,  в сектор „РК” ИАРА-Ямбол бил получен сигнал, че на „Старо речно корито”-с. Ханово, обл. Ямболска се извършва улов на миди в големи количества. Около 12.45 часа на 14.07.2013 г., свид. Г. – *** в сектор „РК”-ИАРА-Ямбол, заедно със свой колега посетили мястото, където установили, че жалбоподателя извършва улов на речна мида-седефка с размери от 10 см. До 18 см. Свид. Г. преброил уловените миди, които били 91 на брой с общо тегло 9 кг., след което мидите били върнати обратно във водата. За констатираното нарушение на място бил саставен АУАН от свид. Г. в присъствието на жалбоподателя, бил му връчен и подписан лично екземпляр от него.

         Въз основа на АУАН, административнонаказващият орган – Началник сектор „РК”-ИАРА-Ямбол, издал против жалбоподателя атакуваното НП № 27-58/16.10.2013 г., за това че „на 14.07.2013 г. в 12.45 ч. на „старото речно корито”-с. Ханово улов на речна мида-седефка във возен обект, различен от Черно море и Дунав, установен е улов /с ръце/ на 91 бр. миди с размери от 10 см. до 18 см. и общо тегло 9 кг. Мидите са пуснати обратно във водата. Посочено е, че жалбоподателя е нарушил разпоредбата на чл. 17, ал. 1, вр.чл.3, ал.2, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/. За това нарушение, на основание чл. 56, ал. 1 от ЗРА, на Д. било наложено наказание „Глоба в размер на 1500 лв.”.

        Горната фактическа обстановка се установи от показанията на разпитаният по делото свидетел, както и от приетите по делото писмени доказателства.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

        Жалбата е с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал. 2 от този текст, от легитимиран субект и при наличие на правен интерес от обжалване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна, по следните съображения:

       От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установи, че жалбоподателят е извършвал улов на речни миди на „Старото речно корито”-с. Ханово. Въпреки това при издаване на НП са допуснати груби нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя, поради което и жалбата се явява основателна.

      Разпоредбата, посочена като основание за налагане на санкцията – чл.56, ал.1 от ЗРА предвижда, че се санкционира лице, което извършва стопански риболов без разрешително, в нарушение на чл.17, ал.1 от ЗРА. Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал.1 от ЗРА, стопански риболов в определените за това обекти или зони от тях се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи. Липсата на обстоятелствата, че е извършвал стопански риболов без разрешително е обективен елемент от състава на административното нарушение. В атакуваното НП обаче никъде не е посочено, че жалбоподателят е извършвал стопански риболов без съответно разрешително. Липсата на посочване в НП, че уловът е извършван без разрешително, води до непълен фактически състав на описано нарушение. Посочената правна норма предвижда налагането на санкция само на лице, което не притежава такова и същото е елемент от състава на нарушението, който следва да е изрично посочен. Горното налага извода за допуснато нарушение на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, доколкото в него липсва посочване в пълнота на описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. Липсата на описание на елемент от фактическата страна на нарушението всякога представлява съществено нарушение на административно- процесуалните правила, водещо до нарушаване правото на защита на санкционираното лице, тъй като се явява пречка пред него да разбере в пълнота обстоятелствата по вмененото му във вина административно нарушение и да реализира правото си на защита срещу постановлението в пълен обем, а от друга страна на съда да го проконтролира.

 

             

       Ето защо ЯРС намира, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, поради което и на основание чл. 63, ал. 1, предл. 3 от ЗАНН,

 

Р   Е   Ш   И :

 

        ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 27-58/16.10.2013 г. на Началник сектор „Рибарство и контрол” – Ямбол, с което на А.С.Д. ***, ЕГН **********, с което за нарушение по чл. 17, ал. 1, вр.чл. 3, ал.2, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, на основание чл. 56, ал. 1 от ЗРА, му е наложено наказание „Глоба в размер на 1500 лева” .

 

         Решението може да се обжалва пред Административен съд – Ямбол, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.      

                                                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 26/4.2.2014 г.                                                                                 гр.Ямбол

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                             

         ЯМБОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Х – ти състав, в публично заседание на двадесет и седми януари две хиляди и четиринадесета година:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ АТАНАСОВ

 

секретар Ж. Ч.,

като разгледа докладваното от съдия Атанасов

НАХД № 1461 по описа на ЯРС за 2013 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Съдебното производство е образувано по въззивна жалба от А.С.Д. ***, срещу Наказателно постановление № 27-58/16.10.2013 г. на Началник сектор „Рибарство и контрол” – Ямбол, с което за нарушение по чл. 17, ал. 1, вр.чл.3, ал.2, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, на основание чл. 56, ал. 1 от ЗРА му е наложено наказание „Глоба в размер на 1500 лева”.

       В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП и се моли ЯРС да го отмени. Жалбоподателят участва лично в с.з. и поддържа жалбата по посочените в нея основания.

       Административнонаказващият орган - редовно призован, не изпраща процесуален представител в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

ЯРС прие за установено следното:

                   ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

         На 14.07.2013 г.,  в сектор „РК” ИАРА-Ямбол бил получен сигнал, че на „Старо речно корито”-с. Ханово, обл. Ямболска се извършва улов на миди в големи количества. Около 12.45 часа на 14.07.2013 г., свид. Г. – *** в сектор „РК”-ИАРА-Ямбол, заедно със свой колега посетили мястото, където установили, че жалбоподателя извършва улов на речна мида-седефка с размери от 10 см. До 18 см. Свид. Г. преброил уловените миди, които били 91 на брой с общо тегло 9 кг., след което мидите били върнати обратно във водата. За констатираното нарушение на място бил саставен АУАН от свид. Г. в присъствието на жалбоподателя, бил му връчен и подписан лично екземпляр от него.

         Въз основа на АУАН, административнонаказващият орган – Началник сектор „РК”-ИАРА-Ямбол, издал против жалбоподателя атакуваното НП № 27-58/16.10.2013 г., за това че „на 14.07.2013 г. в 12.45 ч. на „старото речно корито”-с. Ханово улов на речна мида-седефка във возен обект, различен от Черно море и Дунав, установен е улов /с ръце/ на 91 бр. миди с размери от 10 см. до 18 см. и общо тегло 9 кг. Мидите са пуснати обратно във водата. Посочено е, че жалбоподателя е нарушил разпоредбата на чл. 17, ал. 1, вр.чл.3, ал.2, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/. За това нарушение, на основание чл. 56, ал. 1 от ЗРА, на Д. било наложено наказание „Глоба в размер на 1500 лв.”.

        Горната фактическа обстановка се установи от показанията на разпитаният по делото свидетел, както и от приетите по делото писмени доказателства.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

        Жалбата е с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал. 2 от този текст, от легитимиран субект и при наличие на правен интерес от обжалване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна, по следните съображения:

       От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установи, че жалбоподателят е извършвал улов на речни миди на „Старото речно корито”-с. Ханово. Въпреки това при издаване на НП са допуснати груби нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя, поради което и жалбата се явява основателна.

      Разпоредбата, посочена като основание за налагане на санкцията – чл.56, ал.1 от ЗРА предвижда, че се санкционира лице, което извършва стопански риболов без разрешително, в нарушение на чл.17, ал.1 от ЗРА. Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал.1 от ЗРА, стопански риболов в определените за това обекти или зони от тях се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи. Липсата на обстоятелствата, че е извършвал стопански риболов без разрешително е обективен елемент от състава на административното нарушение. В атакуваното НП обаче никъде не е посочено, че жалбоподателят е извършвал стопански риболов без съответно разрешително. Липсата на посочване в НП, че уловът е извършван без разрешително, води до непълен фактически състав на описано нарушение. Посочената правна норма предвижда налагането на санкция само на лице, което не притежава такова и същото е елемент от състава на нарушението, който следва да е изрично посочен. Горното налага извода за допуснато нарушение на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, доколкото в него липсва посочване в пълнота на описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. Липсата на описание на елемент от фактическата страна на нарушението всякога представлява съществено нарушение на административно- процесуалните правила, водещо до нарушаване правото на защита на санкционираното лице, тъй като се явява пречка пред него да разбере в пълнота обстоятелствата по вмененото му във вина административно нарушение и да реализира правото си на защита срещу постановлението в пълен обем, а от друга страна на съда да го проконтролира.

 

              

       Ето защо ЯРС намира, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, поради което и на основание чл. 63, ал. 1, предл. 3 от ЗАНН,

 

Р   Е   Ш   И :

 

        ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 27-58/16.10.2013 г. на Началник сектор „Рибарство и контрол” – Ямбол, с което на А.С.Д. ***, ЕГН **********, с което за нарушение по чл. 17, ал. 1, вр.чл. 3, ал.2, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, на основание чл. 56, ал. 1 от ЗРА, му е наложено наказание „Глоба в размер на 1500 лева” .

 

         Решението може да се обжалва пред Административен съд – Ямбол, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.       

                                                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Read 1612 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo