×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Тръгнала подписка в защита на кмета на Ямбол (още..ПРИПОМНЯМЕ ОБАЧЕ) Featured

Сряда, 04 Септември 2013 14:24

От 4 септември 2013 в града ни започна гражданска подписка в подкрепа на кмета на Ямбол Георги Славов по делото "Блок 20" и
По този този повод  Инициативният комитет  организира пресконференцият от 10.00 часа на 5 септември в "Пица рок".

За инициативния комитет:
е подписана София Карастоянова
получихме го от нейната поща.

ПРИПОМНЯМЕ:

Кметът на Ямбол не е обвинен за събарянето на блок 20. Той е обвинен в безстопанственост за останалите след събарянето на блока строителни материали и метал, които, споре дПрокуратурата са "харизани" на фирмата, която извърши събарянето...Ето:

През периода м. септември – м. октомври 2010 г. в гр. Ямбол в качеството си на длъжностно лице – Кмет на Община Ямбол умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководството, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество – в нарушение на клаузите на договор Рег.№ ДГ 04/0052 от 17.09.2010 г. с „Ростер“ ООД – гр. Смолян за разрушаване и премахване на сградата на блок 20 в ж.к. „Райна Княгиня“ в гр. Ямбол I. „Предмет и срок на договора, т.1“ в частта му – „Изпълнителят приема да извърши… извозване и депониране на всички строителни отпадъци“ – е предоставил в разпореждане на „Ростер“ ООД – гр. Смолян строителните отпадъци от разрушаването на сградата – стомана като вторична суровина с тегло 544 929.84 кг на стойност 227 780.74 лв. и бетонови отпадъци – инертен материал с тегло 14 725.694 кг на стойност 62 816.56 лв., на обща стойност 290 597.30 лв. и от това са последвали значителни щети за Община Ямбол в размер на 290 597.30 лв., като деянието е в „особено големи“ размери и представлява „особено тежък“ случай и не съдържа признаците на по-тежко престъпление,
- престъпление по чл. 219, ал.4, вр.ал.3,вр.ал.1 от НК.

(Всеки е невинен до доказване на противното. Поредното заседание на делото е на 12 и 13 септември в ЯОС)

Любопитно е, че статията за старта на делото озаглавихме с перифраза на стих от поемата "Палечко" на Валери Петров

А София Карастоянова е основателят на театралната група "Палечко" първо към читалище "Стоян Златев", сега "Зора" в Ямбол

http://www.yambolnews.net/index.php/temi-v-razvitie/delata-na-kmeta/item/5623

ПРИПОМНЯМЕ ОЩЕ

26 април 2012

Събарянето на блок 20 в Ямбол не е акт на дискриминация спрямо обитателите му. Това се посочва в решение на Комисията за защита от дискриминация, съобщиха от пресцентъра на община Ямбол. Решението е във връзка със сигнал срещу кмета Георги Славов за изваждане без основание и мотиви на 600 души от блока и не вземане на мерки за настаняването на хората.

След приключване на производството решението на комисията е, че кметът на община Ямбол „не е осъществил забранена от закона пряка или непряка дискриминация на основата на етническа принадлежност”. Решението засяга и двете заповеди на кмета, издадени с оглед възникналото извънредно положение и пряка опасност от смъртни случаи в блок 20 – заповедта за извеждане обитателите на блока, както и тази за незабавното отстраняване на строежа.

Не е осъществена и дискриминация чрез бездействие за уреждане на жилищното настаняване на обитателите на съборения блок 20, реши също Комисията по дискриминация. В мотивите на Комисията се посочва още: „Кметът далеч не е бездействал, напротив с години наред е търсил подкрепата на държавата в лицето на редица институции, както и на неправителствените организации, именно с оглед намирането на решение, което да е най-щадящо за хората, обитаващи блока, от гледна точка на устройването им”.

НО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 6108
София, 05/03/2011
Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ЧЛЕНОВЕ:
    МАРИНА МИХАЙЛОВА
ДИАНА ДОБРЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар         
и с участието
на прокурора         
изслуша докладваното
от съдията    ИЛИАНА СЛАВОВСКА    
по адм. дело № 5378/2011. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 229, ал. 1, т. 1 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба на Кмета на Община Ямбол против определение № 1745 от 04.02.2011 г. по адм. д. № 1007/2011 г. на Върховния административен съд, тричленен състав, с което е оставена без разглеждане касационната му жалба против решение № 244/10.11.2010 г. по адм. д. № 212 по описа за 2010 г. на Административен съд - Ямбол и производството по делото е прекратено.
Ответниците - Митко Асенов Табаков, Мустафа Асенов Мустафов, Генчо Колев Стоянов, Ангел Стоянов Симеонов, Атанас Николов Иванов, Сашо Щерев Филипов, Михаил Щерев Филипов, Сашо Ангелов Панев, Магда Йорданова Христова, Красимир Румянов Руменов(Зюкрю Салиев Салиев), Георги Христов Гоцев, Юсеин Смаилов Ахмедов (Юлиян Самуилов Ангелов), Самуил Ангелов Караманов, Хасан Хакъ Алиев (Асен Христов Гоцев), Генчо Василев Генчев, Емил Николов Емилов, чрез упълномощения от тях адвокат в представен писмен отговор оспорват частната жалба и молят съда остави в сила обжалваното определение. Останалите ответници, редовно уведомени за частната жалба не вземат становище.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 230 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, е неоснователна.
Производството пред Върховния административен съд, тричленен състав, е образувано по касационна жалба на Кмета на Община Ямбол срещу решение № 244/10.11.2010г. по адм. д. № 212 по описа за 2010 г. на Административен съд - Ямбол, с което е отменена негова заповед № РД02/0298 от 31.05.2010 г. С последната, на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.195 ал.6 от Закона за устройството на територията и предвид обстоятелствата, че строежът е станал опасен за здравето и живота на гражданите, негоден е за ползване, не може да се поправи или заздрави е наредено премахването на блок 20, в ж.к. „Райна Княгиня” гр.Ямбол за сметка на собствениците в срок до 31.08.2010 г.
Касационната жалба е постъпила в първоинстанционния съд на 24.11.2010 г., а във Върховния административен съд на 10.01.2011 г.
След постановяване на първоинстанционното решение е приета новата разпоредба на алинея 7 на чл. 215 от Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 87 от 05.11.2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) съгласно, която решенията на първоинстанционния съд по жалби и протести срещу индивидуални административни актове по този закон са окончателни, с изключение на решенията по жалби срещу индивидуални административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, комплексни проекти за инвестиционна инициатива и заповеди за премахване на незаконни строежи от първа и пета категория включително.
Процесуалните норми имат незабавно действие и се прилагат по висящите спорове. Оспореният административен акт относно премахване на строеж, станал опасен за здравето и живота на гражданите, негоден за ползване и не можещ да бъде поправен или заздравен не попада сред нормативно предвидените изключения, по отношение на които касационното обжалване е допустимо. С влизането в сила на новата процесуална норма постановеното от първоинстанционния административен съд решение е станало окончателно и не подлежи на инстанционен контрол от по-горен съд. Подадената частна жалба е процесуално недопустима и като я е оставил без разглеждане, Върховният административен съд, тричленен състав, е постановил правилно определение, което следва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения Върховният административен съд, петчленен състав
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1745 от 04.02.2011 г., постановено от Върховния административен съд, тричленен състав, по адм. дело № 1007 по описа за 2011 г.
Определението не подлежи на обжалване.

бел. Яс - определението - излезе сега в сайта на ВАС, откъдето и го копирахме


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1745
София, 02/04/2011

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание на трети февруари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ЧЛЕНОВЕ:
    СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ТАНЯ РАДКОВА
при секретар         
и с участието
на прокурора         
изслуша докладваното
от съдията    ТАНЯ РАДКОВА    
по адм. дело № 1007/2011. Document Link Icon


Производството е образувано по касационна жалба на кмета на община Ямбол срещу решение № 244/10.11.2010 г. по адм. д. № 212/2010 г. на Административен съд гр. Ямбол.
Настоящият съдебен състав намира касационната жалба за процесуално недопустима поради следното:
Съгласно чл. 215, ал. 7 ЗУТ решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуални административни актове по този закон са окончателни с изключение на решенията по жалби или протести срещу индивидуални административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, на комплексни проекти за инвестиционна инициатива и на заповедите за премахване на незаконни строежи от първа до пета категория включително. В случая се касае до нареждане на административния орган / касатора/ за премахване на сграда на основание чл. 195, ал. 6 ЗУТ като опасна за живота и здравето на граджаните и негодна за използане. Поради това първоинстанционното решение е окончателно и като такова е изключено от подлежащите на обжалване съдебни актове съгласно чл. 215, ал. 7 ЗУТ.
Воден от горното, Върховният административен съд, второ отделение

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Ямбол срещу решение № 244/10.11.2010 г. по адм. д. № 212/2010 г. на Административен съд гр. Ямбол.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1007/2011 г. по описа на Върховния административен съд.
Определението за прекратяване може да обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.


Вярно с оригинала,     
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    /п/ Надежда Джелепова
секретар:     
ЧЛЕНОВЕ:
    /п/ Светлана Йонкова
/п/ Таня Радкова
Т.Р.

тук http://www.yambolnews.net/archive2012/content/view/17418/28/

http://yambolas.court-bg.org/uploads/212a1110.htm

Read 1920 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo