×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Отчет на ОП- Ямбол 2012 г.

Петък, 01 Март 2013 10:43

ОСНОВНИ ДАННИ
През отчетната 2012 г.  са образувани общо 2438 ДП, като в съда са внесени 890 прокурорски акта. Обвиняеми по внесените в съда актове са били 1203 лица. Общо са осъдени и санкционирани 1194 лица. През годината са постановени оправдателни присъди по отношение на 46 лица – 5 за ОП-Ямбол, 22 за РП-Ямбол, 15 за РП-Елхово и 4 за РП-Тополовград. Влезли са в сила оправдателни присъди срещу 31 лица – 3 за ОП-Ямбол, 20 за РП-Ямбол, 6 за РП-Елхово и 2 за РП-Тополовград, като останалите са протестирани и не са влезли в сила.
Преписки по следствения надзор.
За района на ОП – Ямбол за 2012 г. е работено по общо 4166 преписки, от които в ОП-Ямбол по 1068, в РП-Ямбол по 2 421, в РП-Елхово по 488 и в РП-Тополовград по 189. Новообразувани за отчетния период са общо 3940 преписки, от които в ОП-Ямбол 989, в РП-Ямбол 2 332, в РП-Елхово 438 и в РП-Тополовград 181. За отчетния период са били решени общо 4 066 преписки, като от тях в ОП-Ямбол 1055, в РП-Ямбол 2 359, в РП-Елхово 469 и в РП-Тополовград 183. 4449 са постановените решения по преписките в района на ОП – Ямбол, като те са както следва:
- с постановление за отказ за образуване на досъдебно производство са решени общо 1 020.
- по 1 067 преписки са били образувани досъдебни производства.
- по компетентност на друга прокуратура са били изпратени общо 163 преписки.
-по компетентност на административен орган са били изпратени общо 166 преписки, като 7 от тях от ОП-Ямбол, 149 от РП-Ямбол, 4 от РП-Елхово и 6 от РП-Тополовград.
-в 2 случая е постановено връщане на сигнала на подателя за допълването му, като за ОП-Ямбол това е по 1 преписка и за РП-Елхово за 1 преписка.
-налице са също 134 преписки за отчетния период, които са прекратени с резолюция, като те са 8 за ОП-Ямбол, 63 за РП-Ямбол, 58 за РП-Елхово и 5 за РП-Тополовград.
Досъдебно производство – обобщени данни
Наблюдавани досъдебни производства
Общо наблюдаваните производства от прокурорите в района на ОП-Ямбол през 2012 г. са били 3 835, от които в ОП-Ямбол 307, в РП-Ямбол 2 267, в РП- Елхово 951 и в РП-Тополовград 310.
     Видове ДП
    През 2012 година са били разследвани 17 незабавни и 144 бързи производства, като общият им брой 161 съставлява около 4.2% процента спрямо общия брой наблюдавани досъдебни производства 3 835.
Досъдебни производства, разследвани по общия ред
    През 2012 г. са били наблюдавани общо 3 703 производства,  разследвани по общия ред, от които в ОП-Ямбол 307, в РП-Ямбол 2 167, в РП-Елхово 927 и в РП-Тополовград 302, като новообразуваните от общия брой са били 2 278. 1211 дела са били образувани от разследващ орган и 1 067 от прокурор. От всички наблюдавани производства са били приключени 2 320, като в ОП-Ямбол 212, в РП-Ямбол 1 440, в РП-Елхово 488 и в РП-Тополовград 180, от общия брой на които 1609 новообразувани. Общо приключените в законовия срок дела са 2 301. Останали неприключени са общо 742 производства, всички от които са в законовия срок за разследване.
Досъдебни производства, разследвани по общия ред от разследващ полицай
През 2012 г. в района на ОП са наблюдавани общо 3 445 дела, разследвани по общия ред от разследващ полицай, в ОП-Ямбол 243, в РП-Ямбол 1982, в РП-Елхово 918 и в РП-Тополовград 302, като от тях новообразувани са 2 215, съответно от разследващ орган – 1195 и от прокурор – 1 020. От така наблюдаваните производства са приключени 2 232, от които 160 в ОП-Ямбол, 1 407 в РП-Ямбол, 485 в РП-Елхово и 180 в РП-Тополовград.
Досъдебни производства, разследвани по общия ред от следовател
За отчетната 2012 г. общия брой наблюдателни производства, разследвани по общия ред от следовател е 226, от които в ОП-Ямбол 36, в РП-Ямбол 183, в РП-Елхово 7 и в РП-Тополовград 0, като от тях 31 са новообразувани.
Досъдебни производства, разследвани по общия ред от разследващ митнически инспектор
През 2012 г. общия брой наблюдавани производства, разследването по които е било проведено от разследващ митнически инспектор по общия ред е 30, от които в ОП-Ямбол-27, в РП-Ямбол-1 и в РП-Елхово-2, като всичките са били новообразувани.
Обобщени данни за пострадалите лица от извършени престъпления по новообразуваните през 2012 г.
Структурата на пострадалите лица от извършени престъпления по новообразуваните досъдебни производства през 2012 г. е следната: Общият брой пострадали физически лица е 1419, като от тях непълнолетните са 18, а малолетните 65.
Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения.
През отчетната 2012 година в окръжния район на ОП – Ямбол са били решени общо 2 976 ДП, като внесените в съда са 890, прекратените са 1 116 и спрените – 893.
Съдебна фаза.
Наказателносъдебен надзор
През отчетния период – 2012 г. прокурорите от ОП-Ямбол и прокуратурите в съдебния й район - Районните прокуратури – Ямбол, Елхово и Тополовград са изготвили и внесли в съответните на тях наказателни съдилища общо 890 прокурорски акта. От общо изготвените през 2012 г. прокурорски акта, внесени в съда, 716 са обвинителни. Изготвени и внесени в съда са общо 103 споразумения за решаване на дела по чл.381 от НПК. Внесени в съда са общо 71 предложения за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на осн.чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК.  По внесени в съда актове на прокурорите от съдебния район през отчетния период са образувани общо 901 дела. От общия брой на тези дела 721 са образувани по обвинителни актове; 107 по споразумения за решаване на делото по чл.381 от НПК; 73 дела са образувани по предложения за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на осн.чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК.
През 2012 г. са решени от съда общо 938 дела по внесени от прокуратурата актове.
По обвинителни актове са постановени общо 759 решения.
От общия брой решени дела по обвинителни актове с осъдителна присъда са приключили общо 409 дела.
От общия брой решени дела по обвинителни актове с оправдателна присъда са приключили общо 21 дела.
От общия брой решени дела по обвинителни актове със споразумение по чл.384 от НПК са приключили 270 дела.
От общия брой решени дела по внесени от прокуратурата обвинителни актове 28 са приключили като с присъда обвиняемите са признати за виновни и освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на осн.чл.78а от НК.
Няма прекратени през отчетния период дела от съда.
Одобрените през отчетния период от съда споразумения са общо 100.
Постановени са общо 74 решения по внесени от прокуратурата предложения по чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК.
Решенията, с които обвиняемия е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание са общо 64.
Постановени са общо 871 осъдителни решения /присъди, определения за одобряване на споразумения и решения по направени от прокуратурата предложения по чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК/.
Влезлите в сила осъдителни и санкционни решения през отчетния период са 838.
Общо осъдените и санкционирани лица през 2012 г. по внесени в прокуратурата актове в съда са 1194.
По внесени от прокурорите обвинителни актове са осъдени и санкционирани общо 1005 лица.
Общият брой на осъдените лица по одобрените от съда споразумения през отчетния период е 123.
По внесените от прокуратурата предложения за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание с решение на съда е наложено административно наказание по отношение на общо 66 лица.
От общо осъдените и санкционирани през отчетния период лица жени са 91; на младежка възраст от 14 до 29-годишна възраст – 541; осъдените и санкционирани лица с предишни осъждания са общо 318, като от тях рецидивисти са общо 102, а от последните на младежка възраст от 14 до 29 год. възраст са 34.
С постановените осъдителни и санкционни решения на осъдените и санкционирани лица през отчетния период са наложени: 239 ефективни наказания “Лишаване от свобода”. Наложени са 502 наказания „Лишаване от свобода”, изтърпяването на които е отложено /условно/.
Наложени са общо 282 наказания “Пробация”.
Определени и наложени са общо 295 други наказания.
Определени и наложени са общо 101 административни наказания при условията на чл.78а от НК.  
През отчетния период по отношение на 184 осъдени лица е постановено да бъде отнет предмета на престъплението на осн.чл.53 от НК, 93 са били през 2011 г. и 69 са били през 2010 г. Стойността на общо отнетите предмети на престъплението, определянето на която стойност е била предмет на разследването и е била определена за нуждите на същото възлиза на сумата от 811 785,41 лв.
Общият брой на осъдените и санкционирани лица с влезли в сила осъдителни и санкционни решения през отчетния период е 1139.
През отчетния период няма осъдени с влязла в сила присъда служители на МВР. Няма и други осъдени с влязла в сила присъда лица с имунитет, лица заемащи висши държавни длъжности и др.длъжностни лица.
2.3 Върнати от съда дела и оправдателни присъди.
През 2012 г. общо върнатите от съда за допълнително разследване дела са 46, при общо внесени в съда 890 акта на прокурор.
През 2012 г.  са постановени общо 21 оправдателни присъди.
Постановено през отчетния период е 1 решение, с което е признато за невиновно /е оправдано/, предадено на съд лице по направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл.78а от НК.
Влезлите в сила оправдателни присъди и решения са 16.
Общият брой на лицата, оправдани през отчетния период по постановени за периода оправдателни присъди е 45.
Общият брой на оправданите лица по влезлите в сила оправдателни присъди и решения е 31.
През 2012 г.  са подадени общо 59 протеста. От тях 57 са въззивни.  2 от подадените протести са касационни.
От подадените 59 въззивни протести 14 са уважени от съда, 26 са неуважени, а останалите 19 са неразгледани към края на отчетния период.
Подадените през отчетния период 2 касационни протеста са неуважени.
В частност през отчетния период са изготвени и подадени 11 протеста по върнати на прокуратурата от съда дела, образувани по внесени обвинителни актове с основание по чл.249, ал.3 от НПК. От тях 7 са уважени, 2 са неуважени и 2 са неразгледани в края на отчетния период.
През отчетния период прокурорите от съдебния район са участвали общо в 2314 заседания предмет на НСН. Участията в съдебни заседания са осъществени по общо 1 499 наказателни дела.
Гражданско-съдебен надзор.
Предявени искове от прокурор
През 2012 г. прокурорите от РП – Ямбол, РП - Елхово и РП – Тополовград не са предявявали граждански искове. Има три предявени иска от прокурори в ОП – Ямбол. Два по реда на чл.336, ал.1 от ГПК вр.чл.5 от ЗЛС. Искът по първото гражданско дело е уважен с влязло в сила решение, а по втория иск - съдебното дирене към края на отчетния период не е приключило. Предявен е и един иск по реда на чл.155, ал.1, т.3 вр.чл.157, ал.1 от ТЗ. Съдът уважи иска като прекрати търговското дружество – ответник.
Участие в граждански дела
През периода прокурорите от ОП – Ямбол и Районните прокуратури Ямбол, Елхово и Тополовград са участвали в общо 224 съдебни заседания по общо 189 първоинстанционни граждански дела. 8 от заседанията са по граждански дела, в които участието на прокурор не е задължително. Прокурорите от ОП – Ямбол са взели участие в общо 4 съдебни заседания по общо 3 въззивни граждански дела. Прокурорите от ОП – Ямбол, РП – Елхово и от РП - Тополовград не са участвали в първоинстанционни граждански дела по ЗОДОВ с ответник Прокуратурата на РБ.  Прокурорите от ОП – Ямбол са участвали пред Административен съд – Ямбол в общо 8 съдебни заседания по 4 административни дела по ЗОДОВ с ответник, различен от Прокуратурата на РБ. Двете от делата са приключили с осъждане на държавата – съответно Министерство на земеделието и Министерство на здравеопазването, а по останалите две – исковите претенции са отхвърлени.
Привеждане на присъдите в изпълнение
През 2012 г. в ОП - Ямбол и прокуратурите от региона са получени за изпълнение общо 703 съдебни акта.
Общо прокуратурите в региона са привели в изпълнение 700 съдебни акта. По видове наказания приведените присъди са както следва: 311 с наказание лишаване от свобода, 130 с наказание лишаване от права, 305 с наказание пробация и 47 с наказание обществено порицание.
Принудителни мерки
В Районните прокуратури от съдебния район на ОП за “Задължително лечение” са образувани общо 56 преписки.
През отчетния период общо са били разгледани от съда 43 предложения, от които уважени са били 32.
ДП, образувани за някои категории тежки престъпления и такива от особен обществен интерес.
Корупционни престъпления.
През отчетния период – 2012 г. на производство в съдебния район на ОП – Ямбол са били общо 10 досъдебни производства за корупционни и свързани с тях престъпления.
Новообразуваните за отчетния период досъдебни производства за корупционни и свързани с тях престъпления са 4.
Приключените производства от вида за периода са 9.
Установеният размер на щетите, причинени от престъпленията, предмет на внесените в съда актове за деяния от вида възлиза на сумата от 290 797,30 лв. От тях няма възстановени.
През отчетния период 4 лица са осъдени за престъпления от вида.
Всички осъдени лица за престъпления от вида са с влязла в сила присъда
Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава.
През отчетния период – 2012 г. общо наблюдаваните от прокурор в съдебния район на ОП – Ямбол досъдебни производства, образувани за престъпления, свързани със злоупотреба със средства и фондове на ЕС са 24. Новообразувани през отчетния период са 13 дела от вида. Приключени са 16 производства от вида за отчетния период.
Неприключените досъдебни производства от вида в края на отчетния период са 5.
Решени са 16 ДП от вида през отчетния период.
От общо решените ДП от вида 1 е спряно.
Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС.
През отчетния период –2012 г. общо наблюдаваните от прокурор в съдебния район на ОП – Ямбол досъдебни производства, образувани за данъчни престъпления са 59, от които 38 новообразувани .
Постановени са 11 осъдителни присъди и са одобрени 16 постигнати споразумения за решаване на дела от вида.
Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори.
През отчетната 2012 г. в района на ОП - Ямбол са били наблюдавани общо 60 досъдебни производства за престъпления с предмет незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда, като от тях 2 са за престъпления против митническия режим, и 58 за престъпления против народното здраве. От тях 43 са новообразувани, а 17 са останали от предходен период.
Общо решените досъдебни производства от прокурор са 41, от които 4 спрени, 9 са прекратени, от които 8 срещу известен извършител. По 27 дела са внесени прокурорски актове в съда, от които 20 обвинителни акта срещу общо 29 лица, между които няма чужди граждани.
През 2012 г. са приключени 22 наказателни дела с осъдителни и санкционни решения, осъдените лица са общо 30, с влязла в сила присъда, като спрямо всички тях е било постановено отнемане на предмета на престъплението по чл.53 от НК. Оправдани лица, включително и такива с влязла в сила присъда през отчетния период няма.
Стойността на отнетите с присъдата предмет на престъпление по тази категория дела е 80 234.41 лв.
Общо наложените наказания по осъдени и санкционирани лица с влезли в сила присъди е 37, от които общо наказание „Лишаване от свобода” – 20, от тях ефективно – 6 - със срок до 3 години – 5 дела, до 5 години – няма и над 5 до 10 години – 1 дело. Определените наказания „Лишаване от свобода” – условно са 14, наложено наказание „Глоба” – 15, наложено наказание „Пробация“ - 1 и други – 1.  
През отчетния период са били иззети наркотични вещества като веществени доказателства общо по 43 броя дела. Иззети са били общо 10,4634 кг. марихуана и други 0,1396 кг., без да са били иззети кокаин и хероин.
Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от непълнолетни лица.
През отчетната 2012 г. в прокуратурите от района на ОП – Ямбол са били наблюдавани общо 114 досъдебни производства срещу непълнолетни лица.
         През отчетния период са били задържани  2 непълнолетни лица.
Внесените в съда прокурорски актове срещу непълнолетни лица са общо 54.
Осъдените непълнолетни лица по внесените в съда прокурорски актове са общо 62.
С влезли в сила присъди са осъдени общо 62 непълнолетни лица.
Оправдани непълнолетни лица – няма.
Международно-правно сътрудничество.
През отчетния период на 2012 г. в съдебния район на ОП – Ямбол е имало 2 досъдебни производства с поръчка за чужбина, докато през предходните два отчетни периода е нямало такива производства.
През настоящия отчетен период прокурорите от окръжния район на ОП – Ямбол са постановили 84 акта във връзка международното сътрудничество по наказателни дела, от които 76 акта са постановили прокурорите от ОП – Ямбол и 8 акта са постановени от прокурори от РП – Ямбол.
Обем на прокурорската дейност и средна натовареност на прокурорите.
През 2012 г. общия брой прокурорски актове и участие в заседание на прокурорите в региона са 14580, срещу 12756 за 2011 год. Най-голям е броя в РП-Ямбол – 7542, следвани от РП-Елхово – 3356. Налице е увеличение в обема на работа в ОП-Ямбол – 2331.
Общо през годината е работено по 3835 ДП, като са решени 2976.
Прокурорите са участвали общо в 2872 заседания по дни, срещу 2926 заседания по дни, срещу 3379 заседания.
През 2012 г. са предявенени 3 граждански иска, подадени са общо 59 протеста. Изготвени са общо до съда 1697 срещу 1370 искания до съда, срещу 1303 искания. Изпълнени са общо 700 присъди по лица, срещу 704 присъди по лица, срещу 741 присъди по лица.
Средната натовареност на един прокурор за съдебния район на ОП през отчетния период е 553,32 единици, срещу 476 единици за 2011 год., средно са наблюдавани 145,5 ДП, решени са 113 ДП и е взето участие в средно по 109 заседания. Средно са образувани 40,49 ДП и са постановени 38,71 отказа. В съда средно са внесени 33,78 акта, прекратени са 42,35 ДП, спрени са 33,89 ДП. Изготвени са средно 64,4 искания до съда и са приведени 26,57 присъди.

Read 1182 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo