×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Внесен е сигнал до Окръжния прокурор за едно извънсъдебно споразумение

Вторник, 20 Октомври 2015 16:43


Сигнализаторът е пратил същото и до главния прокурор. Ще се задейства ли Окръжният Дойчин Дойчев? (защото лайната в Тунджа в Центъра на града продължават да се изливат, а неговата подчинена младша прокурорка дори не иска и да провери така ли е или не. (г--н Дойчев е на предния план на снимвката).

С И Г Н А Л
за проверка
   
от Александър Любомиров Петров
гр.Ямбол ул.”Николай Петрини” № 37

Уважаеми г-н Цацаров,
Уважаеми г-н Дойчев,

Отправям този сигнал за проверка до Вас след като ми станаха известни следните факти:
1.    В старо време община Ямбол е завела иск срещу изпълнителя на рехабилитацията на улици „Димитър Благоев” и „Граф Игнатиев” в гр.Ямбол за доста сериозна сума – над 1 800 000 лв;
2.    В процеса на делото се е стигнало до подписване на извън съдебно споразумение между страните ( протокола от заседанието на съда може да бъде изтеглен от този линк  http://www.os-yambol.org/ser/final/2012/10/0074eb11/007a1912.htm ), което и до момента не е станало публично достояние въпреки, че става въпрос за обществени средства и въпреки, че доколкото ми е известно имаше искане по ЗДОИ за това от общинския съветник – Мариета Сивкова и тя спечели куп дела по този казус;
3.    След подписването на извън съдебното споразумение до момента, въпреки предявените от общината големи претенции (с определение от 05.04.2011 г. съдът по отношение цената на предявения иск е постановил: на основание чл.70 ал.3 ГПК определя цената на иска в размер на 1 833 524.10 лв. на база данните от приложената от ищеца количествено-стойностна сметка; указва на ищеца, че следва в едноседмичен срок от връчване на настоящото определение да внесе държавна такса в размер на 73 340.97 лв. и представи документ по делото), аз не съм забелязал нещо по въпросния обект да се е случило – нито голямо, нито значимо.

Затова възникват следните съмнения:
1.    Какво са се споразумели страните, че е такава голяма „тайна”?
2.    Имали в него клаузи ощетяващи община Ямбол?
3.    Изпълнено ли е въпросното споразумение?
4.    Ако е изпълнено, то в какъв обем е изпълнено? На 100% ли?
5.    Кой и как е приемал ремонтните СМР? С какви протоколи? Как са обозначавани местата на извършените ремонтни (гаранционни) СМР? …..
6.    Кой от страна на общината е подписвал? Има ли въпросното лице подписало протоколите(или каквото там е било необходимо) нужната професионална компетентност? Ако няма – дали не са злоупотребили с липсата на компетентност?
7.    По какъв начин е възложено изпълнението на въпросното споразумение на фирмата (каква кореспонденция е водена от двете страни по споразумението)?
8.    На кой служител от общината и по какъв начин му е било възложено изпълнението на контролни функции по въпросното споразумение? Ако има такова лице то било ли е запознато с въпросното споразумение?
9.    Каква е сумата по споразумението и съотносим ли е срока за изпълнение на въпросните СМР по споразумението с размера на тази сума???
10.    Какви други ремонтни дейности са извършени на въпросните улици оттогава до сега (по текуща поддръжка на улиците)? Кой и как е приемал ремонтните СМР? С какви протоколи? Как са обозначавани местата на извършените СМР? С какви документи са отчитани подлежащите за заплащане СМР? Кой от страна на общината е подписвал? На коя фирма е заплатено? Има ли дублиране на тези СМР с тези от воденото от общината дело, евентуално с тези от експертизата на вещото лице по делото?
11.    Какви разходи са направени до момента (включително съдебни такси, адвокатски хонорари, присъдени разноски, разлика в платена и възстановена такса за завеждане на делото, …) и има ли въобще някаква полза от тези разходи за община Ямбол до момента на сигнала ми?
12.    …..?????
Уважаеми г-н Цацаров,
Уважаеми г-н Дойчев,
   
Отправям този сигнал за проверка до вас за да се изясни (поради това, че въпросното споразумение продължава да е голяма тайна???) има ли нанесени щети на Община Ямбол, в какви размери и ако има такива то виновните за това лица да бъдат наказани съгласно законите на РБ.

Прилагам:   
1.    Определение на ЯОС, с което е прекратено въпросното дело.С уважение:         /п/
                               /Александър Петров/


П  Р  О  Т  О  К  О  Л
 
19.10.2012 година гр.Ямбол
 
Ямболски ОКРЪЖЕН СЪД,  VІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ
На деветнадесети октомври 2012 година
В публично заседание в следния състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИНА ЧАПКЪНОВА
     ЧЛЕНОВЕ:1.
                           2.
                                                                                           
Секретар: П. У.
Прокурор:
Сложи за разглеждане
Докладваното от СЪДИЯ ЧАПКЪНОВА
Търговско дело  № 7 по описа за 2011 година
На именното повикване в 09:30 часа се явиха:
 
 Ищецът Община гр. Ямбол, редовно призован – за него адв. Х., редовно упълномощена.
Ответникът „*************” АД гр. Ямбол, редовно призован, за него адв. С., редовно упълномощена.
Свидетелите – недоведени в с.з.
 
Адв. Х.: Да се даде ход на делото.
Адв. С.: Да се даде ход на делото.
 
Адв. Х.: Уважаема г-жо Председател, тъй като с ответника постигнахме извънсъдебна спогодба, оттегляме предявения иск и моля, да прекратите производството по ТД № 7/2011 г. на ЯОС.
С оглед изслушаното в предходното с.з. заключение по отношение цената на предявения иск и определената такава в размер на 14 292.92 лв. и при условията на чл.70, ал.3 от ГПК, моля, в полза на Община -Ямбол да бъде възстановена внесената държавна такса.
 
Адв. С.: Уважаема г-жо Председател, от името на доверителя ми заявявам, че действително между страните е постигната извънсъдебна спогодба. Отношенията към настоящия момент са уредени, поради което даваме съгласие за оттегляне на претенцията и молим производството по делото да бъде прекратено и на доверителя ми да бъдат присъдени разноски.
 
Адв. Х.: Уважаема г-жо Председател, тъй като между страните е постигната спогодба и Община - Ямбол не е станала причина за завеждане на настоящото дело, моля, в полза на ответника да не бъдат присъждани поисканите и направени разноски или същите бъдат присъдени съобразно определената цена на иска.
 
Адв. С.: По въпроса за разноските предоставям на съда.
 
Съдът счита, че с оглед волеизявлението на процесуалните представители на двете страни досежно постигане на извънсъдебно споразумение между тях, липсват пречки производството по делото да бъде прекратено на основание чл.232 ГПК. При това положение съдът следва да се произнесе по дължимата за производството ДТ, тъй като същата е определена при условията на чл.70 ал.3 ГПК.
С Разпореждане от 14.02.2011 г. съдът е указал на Община - Ямбол да посочи цената на предявения иск. С молба вх. № 796/23.02.2011 (на стр.13 от делото) ищецът е посочил, че оценката  - стойността на СМР, които следва да бъдат поправени представлява затруднение, моли същата да бъде определена от съда при условията на чл.70 ал.3 ГПК, или да бъде назначено вещо лице, което да посочи тази стойност.
С Определение от 05.04.2011 г. съдът по отношение цената на предявения иск е постановил: на основание чл.70 ал.3 ГПК определя цената на иска в размер на 1 833 524.10 лв. на база данните от приложената от ищеца количествено-стойностна сметка; указва на ищеца, че следва в едноседмичен срок от връчване на настоящото определение да внесе държавна такса в размер на 73 340.97 лв. и представи документ по делото; назначава съдебно-техническа експертиза със задача: вещото лице след като се запознае с доказателствата по делото, да даде заключение каква е стойността на СМР, които следва  да бъдат поправени и подробно описани в молбата на ищеца вх. № 796/23.02.2011 г.
В заключението на вещото лице вх. № 3452/12.09.2011 г. с отговора си по т.7 - каква е стойността на СМР, които следва да бъдат поправени и подробно описани в молбата на ищеца под № 796/23.02.2011 г., сочи цена на СМР общо в размер на 14 117.36 лв. (цената на иска – стр.193).
В допълнителното заключение с вх. № 4639/06.12.2011 г. по отношение цената на иска експертът е определил същата в размер на 14 292.92 лв.
В с.з. на 21.09.2012 г. вещото лице поддържа допълнителното заключение, включително и относно цената на иска. Заключението е прието от съда и не е оспорено от страните в процеса.
Съгласно разпоредбата на чл.70 ал.3 от ГПК, по искове, по които оценката представлява затруднение в момента на предявяването на иска, цената на иска се определя приблизително от съда, като впоследствие се изиска допълнителна такса или се връща надвзетата съобразно цената, която съдът определи при решаването на делото. В конкретния случай цената на иска според експертизата е в размер на 14 292.92 лв. При това положение дължимата държавна такса за производството възлиза на сумата 571.72 лв. Следователно в производството е надвзета недължима държавна такса в размер на 72 769.25 лв., която сума подлежи на връщане на ищеца Община Ямбол.
Що се касае до направеното в днешното с.з. искане на ответника за присъждане на направените по делото разноски, съдът счита същото за неоснователно по аргумент от разпоредбата на чл.78 ал.2 ГПК.
На основание изложеното, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
На основание чл.70 ал.3 ГПК, ОПРЕДЕЛЯ цената на предявения от Община гр. Ямбол против „*************” АД гр. Ямбол иск съобразно допълнителното заключение на вещото лице вх. № 4639/06.12.2011 г. в размер на 14 292.92 лв. (четиринадесет хиляди двеста деветдесет и два лева и деветдесет и две стотинки).
ОПРЕДЕЛЯ размера на дължимата държавна такса за производството в размер на 571.72 лв. (петстотин седемдесет и един лева и седемдесет и две стотинки).
ВРЪЩА на основание чл.70 ал.3 ГПК надвзетата сума за държавна такса в размер на 72 769.25 лв. (седемдесет и две хиляди седемстотин шейсет и девет лева и двадесет и пет стотинки) на ищеца Община - Ямбол.
 
НЕ УВАЖАВА искането на ответника „*************” АД гр. Ямбол, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, Градски парк, вписано в търговския регистър по ЗТР, с ЕИК 128056792, представлявано от Изпълнителния директор Дойчо Димитров Дойчев от гр. Ямбол, за присъждане на разноски за настоящото производство на основание чл.78 ал.2 ГПК, като неоснователно.
 
На основание чл.232 ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по ТД № 7/2011 г. по описа на ЯОС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от датата на настоящото съдебно заседание пред Апелативен съд гр. Бургас.
 
Протоколът се написа в съд. заседание.
Заседанието приключи в 09:54 ч.
 
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
                                                     СЕКРЕТАР:
 
Вярно с оригинала,
/ПУ

 

Read 2160 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo