×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА

Сряда, 08 Април 2015 08:24

В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
/РЕЗЮМЕ/
ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 2014 г., съдилищата от съдебния район на Окръжен съд - Ямбол, запазиха достигнатите много добри резултати в правораздавателната дейност.
Решаване на граждански и търговски дела, извън тримесечния срок се обуславя от: процедурата по размяна на книжа; усложнения в процеса; спазване на срокове за обнародване на обявления в ДВ; сложна процедура при делата за делби и несъстоятелност.
Причини за несвършване на част от наказателни дела в три месечен срок са: неявяването на страни и вещи лица в съдебно заседание; необходимост от събиране на нови доказателства; неизпълнение в срок на съдебни поръчки по дела с подсъдими чужди граждани.
През 2015 г., усилията на съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служителите от съдилищата от съдебния район на Окръжен съд - Ямбол, приоритетно ще бъдат насочени към:
-    Срочно, качествено и предвидимо правораздаване;
-    Повишаване на професионалната подготовка на всички съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители;
-    Оптимизиране работата на съдебната администрация за постигане на качество и бързината при обслужване на гражданите;
-    Подобряването на публичния образ на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд - Ямбол и повишаването на доверието на обществото в съдебната система.

ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
В ОС - Ямбол работят 16 съдии и 28 съдебни служители.
СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ
През 2014 г. в ОС - Ямбол е налице намаление на постъпленията от първоинстанционни дела, в сравнение с предходните две години.
Свършени първоинстанционни дела
-    Граждански дела - 113 бр., в тримесечен срок - 93.8%;
-    Търговски и фирмени дела - 90 бр., в тримесечен срок - 85.5%;
-    Частни граждански дела - 5 броя, в тримесечен срок - 100%;
-    Наказателни дела от общ характер - 42 бр., в тримесечен срок - 74%;
-    Частни наказателни дела - 75 бр. в тримесечен срок - 100%.
През 2014 г. в ОС - Ямбол са осъдени 42 лица, оправдани са 6 лица.
През 2014 г. в ОС - Ямбол е налице увеличение на постъпленията от въззивни дела, в сравнение с предходните две години.
Свършени второинстанционни дела
-    Въззивни граждански дела - 216 броя, в тримесечен срок - 95%;
-    Частни граждански дела втора инстанция - 134 броя, в тримесечен срок в срок - 100%;
-    Въззивни наказателни дела - 179 броя, в тримесечен срок - 80%;
-    Частни наказателни дела втора инстанция - 99 броя, в тримесечен срок - 100%.
През 2014 г. от ОС - Ямбол са отменени 21 присъди, постановени от районните съдилища.
РАЙОНЕН СЪД - ЯМБОЛ КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
В РС - Ямбол работят 13 съдии, 4 държавни съдебни изпълнители, 3 съдии по вписванията и 41 съдебни служители.
СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ
През 2014 г. в РС - Ямбол е налице намаление на постъпленията от дела, в сравнение с предходните две години.
Свършени дела.
-    Граждански дела - 3 450 бр., в тримесечен срок - 92.8%;
-    Частни граждански дела - 344 броя, в тримесечен срок - 98%;
-    Наказателни дела - 1 460 бр., в тримесечен срок - 85%;
-    Частни наказателни дела - 556 бр. в тримесечен срок - 99.3%.
През 2014 г. в РС - Ямбол са осъдени 564 лица /в това число 32 непълнолетни/, оправдани са 15 лица, а за 9 лица наказателното производство е прекратено.
Служба „Държавно съдебно изпълнение” при РС - Ямбол
През 2014 г. по изпълнителните дела са събрани общо 1 457 341 лева. Налице е увеличение на събраните суми в сравнение с предходните две години.
Съдии по вписванията при РС - Ямбол
През 2014 г. са извършени 11 863 бр. вписвания.
Бюро съдимост при РС - Ямбол
През 2014 г. са издадени 13 718 бр. свидетелства и справки за съдимост.
РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
В РС - Елхово работят 4 съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 16 съдебни служители.
СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ
През 2014 г. в РС - Елхово е налице значително увеличение на постъпленията от дела, в сравнение с предходните две години.
Свършени дела.
-    Граждански дела - 660 бр., в тримесечен срок - 96%;
-    Частни граждански дела - 78 броя, в тримесечен срок - 100%;
-    Наказателни дела - 1 597 бр., в тримесечен срок - 99%;
-    Частни наказателни дела - 215 бр. в тримесечен срок - 99.5%.
През 2014 г. в РС - Елхово са осъдени 2 194 лица /в това число 95 непълнолетни/, оправдани са 16 лица.
Служба „Държавно съдебно изпълнение” при РС - Елхово
През 2014 г. по изпълнителните дела са събрани общо 667 727 лева. Налице е увеличение на събраните суми в сравнение с предходните две години.
Съдия по вписванията при РС - Елхово
През 2014 г. са извършени 4 726 броя вписвания.
Бюро съдимост при РС - Елхово
През 2014 г. са издадени 5 313 бр. свидетелства и справки за съдимост.
РАЙОНЕН СЪД - ТОПОЛОВГРАД КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
В Районен съд - Тополовград работят 2 съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 11 съдебни служители.
СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ
През 2014 г. в РС - Тополовград е налице намаление на постъпленията от дела, в сравнение с предходните две години.
Свършени дела.
-    Граждански дела - 212 бр., в тримесечен срок - 95%;
-    Частни граждански дела - 25 броя, в тримесечен срок - 100%;
-    Наказателни дела - 151 бр., в тримесечен срок - 93%;
- Частни наказателни дела - 38 бр. в тримесечен срок - 100%.
През 2014 г. в РС - Тополовград са осъдени 159 лица, оправдани са 3 лица.
Служба „Държавно съдебно изпълнение” при РС - Тополовград
През 2014 г. по изпълнителните дела са събрани общо 62 285 лева. Налице е увеличение на събраните суми в сравнение с предходните две години.
Съдии по вписванията при РС - Тополовград
През 2014 г. са извършени 1 566 броя вписвания.
Бюро съдимост при РС - Тополовград
През 2014 г. са издадени 2 830 броя свидетелства и справки за съдимост.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ: Васил Петков

Read 972 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo