×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Съдът отмени Наредбата за преместваемите обекти

Сряда, 15 Октомври 2014 22:47

в община Ямбол, приета на 17 януари 2014 година от Общински съвет Ямбол. Решението на състав на АС е в отговор на внесена жалба от Областния управител инж. Николай Пенев.  Внесена, след като "губернаторът" върна за повторно гласуване на сесия, предложения от администрацията на кмета Славов вариант, но такова повторно гласуване не беше проведено...Решението на АС, подлежи на обжалване на по-горна инстанция в 14-дневен срок.

ВСИЧКИ в специализираната постоянна Комисия на Съвета са гласували "въздържал се", там са поискани от инж. Мариета Сивкова допълнителни обяснения от администрацията по предложения за обсъждане на заседанието документ. Такива не са получени.."Компетентното Славово мнозинство в Съвета на 17 януари обаче гласува ЗА", без да са взети предвид отправените забележки от организациите на архитектите в Ямбол. Айде бе, архитекти някакви, те ще ни казват какво да правим..."Демократичната" диктатура на начина на управление на Славов влиза в действие...

Ако просто беше прието предложението на Катя Георгиева за отлагане на решението на тази сесия,  да бъде уважено мнението на професионалистите...Ако всичко с процедурите около Наредбата беше наред, сега нямаше за пореден път да се търчи по съдебни инстанции, да има ново гласуване...Болшевишка работа: Закони ли, процедури ли...айде бе...

За спазването на процедурите в община Ямбол, би трябвало да отговаря секретарят Антон Кабрански. В Устройствения правилник на Ямбол, обаче, задълженията на Секретаря към тази дата, след шест-години Славово управление, не са посочени...Хаосът е пълен, хаосът продължава обаче..Очаквайте "Безумно управление 3"...- като статия  и безумно управление ежедневно..

(дебатите, гениалната намеса на (с юридическо образование)  Николай Костадинов, гласуването са тук http://www.yambolnews.net/index.php/novini/obshtinski-savet/item/12590)

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 85/14.10.2014 г.            

 

Ямбол

 

Ямболският административен съд, в открито заседание на 18 септември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.СТАМАТОВА

                ЧЛЕНОВЕ:  1. В.ДРАГАНОВ

                                          2. В.БЯНОВА-НЕЙКОВА

 

при секретаря Ст. П.

с участието на прокурора Д.Георгиева

разгледа докладваното от съдия В.БЯНОВА-НЕЙКОВА адм. дело № 23 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Областен управител на област Ямбол срещу Решение на Общински съвет-Ямбол, взето по т.6 от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, с което е отменена Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, приета на ХІ сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 19-25 ноември 2004 г. и е приета нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

Иска се отмяна по съображения за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на процедурата по приемане на подзаконовия нормативен акт. Сочи се несъответствие с разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, което обуславя отмяна.

В съдебно заседание оспорващият - Областен управител на област Ямбол -  не изпраща представител.

Ответната страна – Общински съвет Ямбол – се представлява от адв.Д., която моли да бъде отхвърлена жалбата. Счита, че действията на Общински съвет Ямбол и на администрацията на Община Ямбол по подготовката и при вземането на решението са правилни и законосъобразни.

Участващият по делото прокурор застъпва становище, че депозираната жалба следва да бъде уважена. Счита, че е  нарушена процедурата за разглеждане на наредбата, поради което същата следва да се върне за ново разглеждане.

Като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени доказателства, съдът намира за установено следното:

Жалбата е депозирана от орган с възложени контролни правомощия по отношение на актовете на общинския съвет по реда на чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията и чл.45, ал.4 от ЗМСМА. В настоящия случай процесното Решение на Общински съвет-Ямбол, взето по т.6 от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, с което отменена Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, приета на ХІ сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 19-25 ноември 2004 г. и е приета нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, е било върнато за повторно разглеждане на Общински съвет Ямбол със Заповед №АК11/0003 от 28.01.2014 г.. В предвидения от разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗМСМА 14-дневен срок /10.02.2014 г./общинският съвет не се е произнесъл по върнатия акт, поради което в срока по чл.45, ал.8 от ЗМСМА /изтичащ на 17.02.2014 г./е депозирана жалба пред Административен съд Ямбол. С оглед на горното, оспорването е допустимо, като извършено в предвидения срок, от надлежен орган и по отношение на административен акт, спрямо който е допустим съдебен контрол. Изложените съображения за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на процедурата по приемане на подзаконовия нормативен акт сочат за незаконосъобразност на акта, по което съдът дължи произнасяне по същество.

От фактическа страна се събраха доказателства за следното:

На 12.12.2013 г. на интернет страницата на община Ямбол е публикуван проект на Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, регистриран в системата за управление на документооборота Микси. Обявяването е вписано и в Регистъра по вписванията на община Ямбол под № 1252 на същата дата.

На 20.12.2013 г. Кметът на община Ямбол  е внесъл в ОбС – Ямбол с вх.№ 08/299, предложение за приемане на нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол и за отмяна на съществуващата, приета  на ІХ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 19-25 ноември 2004 г.. Същото е със съдържание, съответстващо на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА. В Общински съвет Ямбол са постъпили и две предложения от местни професионални организации/САБ-дружество Ямбол и КАБ-Регионална колегия Ямбол/ за включване на допълнителни текстове в наредбата, съотв. с вх.№60/0001 от 13.01.2014 г. и с вх.№08/0299 от 16.01.2014 г..Предложението е разгледано на заседание на ПК ТУТЕ при ОбС – Ямбол, видно от представения Протокол №29 от 16.01.2014 г.. Всички присъствали са гласували “въздържал се” и са взели решение да поискат становище от общинската администрация за всички положителни и отрицателни страни на наредбата.

На 17.01.2014 г. Общински съвет – Ямбол е провел редовно заседание, на което са присъствали 35 от общо 37 общински съветници. Предложението на вносителя за отмяна на съществуващата наредба и за приемане на нова наредба е включено за разглеждане като т.6 от дневния ред на заседанието. Гласувано е така, както е предложено, и е прието с 21 гласа “за”. Няма данни да са обсъждани предложенията за допълнения, направени от местните професионални организации.

По реда на чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията, Областният управител на област Ямбол е извършил контрол за законосъобразност и е констатирал нарушения на процедурата по приемане на подзаконовия нормативен акт. Със своя Заповед №АК11/0003 от 28.01.2014 г.  е върнал решението за ново разглеждане на Общински съвет – Ямбол. В предвидения от разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗМСМА 14-дневен срок /10.02.2014 г./общинският съвет не се е произнесъл по върнатия акт, поради което в срока по чл.45, ал.8 от ЗМСМА /изтичащ на 17.02.2014 г./е депозирана жалба пред Административен съд Ямбол. В същата са изложени съображения за неправилно процедиране при приемането на наредбата, съобразно разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗНА.

Като взе предвид горното, настоящият съдебен състав намира депозираната жалба за основателна.

Предмет на съдебен контрол е решение на Общински съвет Ямбол, с което е приет нов подзаконов нормативен акт като ведно с това е отменен уреждалия същата материя дотогава. Компетентността на общинския съвет да приеме, съотв. да отмени, измени или допълни процесната наредба, произтича пряко от закона /арг. от чл.21, ал.2 от ЗМСМА и 56, ал.2 от Закона за устройството на територията/.На проведеното заседание на 17.01.2014 г. са присъствали 35-ма от от общо 37 общински съветници, съответно от тях 21 са гласували “за” приемане предложението на вносителя. С оглед на това, решението е прието от компетентен орган, при наличието на изискуемия от закона кворум /повече от половината от всички общински съветници/ и със съответно мнозинство /повече от половината присъствали/.Обективирано е в писмена форма, с посочване на нормите от ЗМСМА и от Закона за устройството на територията, послужили като правни основания за неговото издаване. Същевременно, в хода на производството по приемане на подзаконовия нормативен акт и за отмяна на съществуващата наредба са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, предвидени в ЗНА, обуславящи отмяна.

С разпоредбата на чл.26 ал.2 от ЗНА е разписано задължението преди внасяне на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентен орган, съставителят на проекта да го публикува на Интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14 –дневен срок за предложения и становища. Едва след изпълнение на това задължение проектът се внася за приемане от овластения орган. Въведените от закона правила имат императивен характер и са създадени в защита на публичния интерес. Съблюдаването им е гаранция за реализиране на основаните принципи на чл.4, чл.8 и чл.12 от АПК – за законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. В тази връзка, всяко отклонение се счита за съществено нарушение, обосноваващо незаконосъобразност на акта.

В конкретния случай са представени доказателства за обявяване на проекта за наредба на Интернет страницата на общината на 12.12.2013 г., но няма данни ведно с него да са били публикувани и мотивите на вносителя. В този смисъл, повелята на закона е била само частично изпълнена, нарушен е бил и принципът за обоснованост на акта, залегнал в чл.26, ал.1 от ЗНА. Своевременното съобщаване не само на проекта за нормативен акт, но и на мотивите за изработването му цели да осигури реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване становища на заинтересованите лица. Неогласяването на мотивите е съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на заинтересованите лица да формират мнение по предложените промени, съотв. да предложат корекции или допълнения преди внасяне на проекта за разглеждане от компетентния орган.

На второ място, предложението на кмета до общинския съвет е внесено на 20.12.2013 г./8 дни след публикуване на проекта/, следователно преди да е изтекъл 14-дневния срок за заинтересованите лица за предложения и становища. По този начин е бил съкратен нормативно установен срок, неспазването на който винаги е съществено процесуално нарушение, тъй като представлява неизпълнение на императивно предвидено от закона задължение.

Следва да се отбележи и обстоятелството, че при разглеждане на предложението на решение от ПК ТУТЕ при ОбС – Ямбол/Постоянна комисия по териториално устройство, транспорт и екология/, видно от представения Протокол №29 от 16.01.2014 г. не е формирано становище по същество. Всички присъствали са гласували “въздържал се” и са взели решение да поискат допълнително становище от общинската администрация за положителните и отрицателни страни на наредбата във връзка с постъпилото писмо местните професионални организации на архитектите. Нормата на чл.42.1.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация /достъпен на интернет страницата на община Ямбол http://yambol.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/pr1/ предвижда водещата комисия да се произнася със становище за приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложението и проекта за решение.Липсата на становище с такова съдържание е процесуална пречка въпросът да бъде разглеждан от общинския съвет.В този смисъл е и разпоредбата на чл.42.5 от Правилника, според който “В дневния ред могат да бъдат включвани само материали, по които са приети становища на комисиите в Общинския съвет.” Изключение от това правило е създадено само за неотложни въпроси, свързани с настъпване на непредвидени обстоятелства или със спазване на законов срок, който не позволява спазване на установената с правилника процедура. Аргументи в тази насока не са излагани нито от вносителя, нито от общински съветници, поради което няма основание гласуваното предложение да бъде прието като решаване на неотложен случай, в отклонение на общите изисквания, разписани в Правилника.

Горните съображения сочат за наличие на основанието по чл.146, т.3 от АПК, което е достатъчно за отмяна на акта. С оглед допуснатите от Общински съвет - Ямбол съществени нарушения на административнопроизводствените правила при приемане на подзаконовия нормативен акт/противоречие с нормите на чл.26, ал.2 от ЗНА и чл.42.1.7 вр. с чл.42.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол/,  Решение на Общински съвет-Ямбол, взето по т.6 от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, в частта му за приемане на нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, следва да бъде отменено.

Следва да бъде отменено и решението по т.6  в частта му на изрично записаната отмяна на  Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, приета на ХІ сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 19-25 ноември 2004 г..Същото  дублира текста на §4 от ПЗР на новата наредба, но е прието и като отделен акт, без да са излагани съображения за това и в нарушение на основния принцип, че нормативен акт може да бъде отменян само с акт под същата форма. Безспорно общинският съвет разполага с компетентност както да приеме нова, така и да отмени съществуващата наредба, уреждаща същата материя, но това се извършва отново по правилата на ЗНА и АПК.Конкретно текста на чл.11, ал.3 от ЗНА, сочи, че “Нормативните актове се изменят, допълват или отменят от еднакъв или по-висок по степен нормативен акт, като това се извършва с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.” Аналогична е и разпоредбата на чл.79 от АПК.Неспазването на това правило в случая чрез гласуването на отделно решение за отмяна, което не е част от нормативен акт, е нарушение на изискването за форма и строеж на нормативните актове и представлява съществено процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност.

В заключение, настоящият съдебен състав приема, че наличието на материална компетентност и спазване на правилата за кворум и мнозинство не са достатъчни да обосноват законосъобразност на оспореното решение. Общински съвет Ямбол е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила както при приемане на новата Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, така и досежно гласуваната отмяна на съществуващата наредба, поради което решението, взето по т.6 от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание следва да бъде отменено в цялост.

 

Водим от горното, съдебният състав

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на Областен управител на област Ямбол Решение на Общински съвет-Ямбол, взето по т.6 от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, с което е отменена Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, приета на ХІ сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 19-25 ноември 2004 г. и е приета нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

Решението  подлежи на касационно обжалване  пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

          След влизането му в сила, решението да се обнародва по начина, по който е бил обнародван акта, съгласно чл.194 АПК.

 

          Препис да се връчи на страните по реда на чл. 138, ал.1 от АПК.

    

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/не се чете

 

                         ЧЛЕНОВЕ: /п/не се чете

                                                             /п/не се чете

Read 3093 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo