×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Пълното определение на Административния съд

Понеделник, 02 Юни 2014 07:00

показващо защо човекът на Георги Славов загуби делото...(На първа инстанция). Имената на адвокатите по делата на община Ямбол били тайна. Били лични данни. Са. Странно как са вписани в списъка на Адвокатската колегия тогава.

Всеки е невинен до доказване на противното! С влязла в сила присъда. Другото е въпрос на съвест, морал и ...

На снимката в гръб е кметът др. Георги Славов, а не вмененият в обвинението Антон Кабранский...


О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 197/29.5.2014 г.

 

 

 

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пети състав, в съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. СТАМАТОВА

 

 

при секретаря Р. Т., разгледа докладваното от съдията адм.д. № 66 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл. 197 и сл. от АПК и е образувано по жалба на М.С.С. *** против изричния отказ на Секретаря на Община Ямбол да се произнесе по заявлението й за достъп до обществена информация с вх. № 2801-02134/16.01.2014 г., обективиран в Уведомление № 2801-08761/25.02.2014 г. Иска се отмяна на отказа и връщане на преписката за произнасяне по заявлението по същество.

В депозирания от ответната страна – Секретаря на Община Ямбол  писмен  отговор   жалбата се оспорва, като се изразява становище за неоснователност на същата, предвид обстоятелството, че информацията, която се иска касае защитени лични данни по смисъла на ЗЗЛД, както и че към момента на подаване на заявлението тя не е налична.

След като извърши цялостна преценка на събраните и приложени по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

Жалбата е допустима.

Съгласно разпоредбата на чл. 197 от АПК, изричният отказ на административния орган да разгледа по същество отправеното до него искане може да се обжалва чрез него пред съда от лицето, направило искането в 14 – дневен срок от съобщаването му. Предвид обстоятелството обаче, че в оспореното   Уведомление № 2801-08761/25.02.2014 г. не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, то съобразно разпоредбата на чл.  140, ал. 1 от АПК, срокът за обжалване следва да бъде се удължен на два месеца. По делото не са представени доказателства, от които да е видно на коя дата е съобщено оспореното уведомление на жалбоподателката, нито пък е оспорена посочената от нея в жалбата дата  (05.03.2014 г.), поради което следва да се приеме, че срокът за обжалване е спазен.

Разгледана по същество, жалбата е и ОСНОВАТЕЛНА. Съображенията за това са следните:

На 16.01.2014 г. жалбоподателката С. е  депозирала Заявление за достъп до обществена информация № 2801-02134, с което поискала от Кмета на Община Ямбол да й предостави   писмена информация за разходите и приходите на Община Ямбол по всички приключени съдебни дела през периода януари 2011 г. – декември 2013 г., по които Община Ямбол е страна, като бъдат посочени вид и номер на делото, съдебна инстанция, име на ответната страна/ищец срещу Община Ямбол, номер и дата на съдебното решение, вид на разхода – адвокатски хонорар, плащане на експертиза или обезщетение, вид на прихода – обезщетение или възстановени разходи за защита, експертиза или други съдебни разноски и име на защитника на Община Ямбол. В заявлението е посочено, че се иска информацията да бъде предоставена в писмен вид на електронна поща или CD, а в случай, че не е възможно предоставянето й в електронен вид, същата да бъде предоставена като справка на хартиен носител.

С Писмо № 2801-04977/31.01.2014 г. Секретарят на Община Ямбол е поискал от С. да уточни предмета на исканата информация, като е посочил, че искането е много общо и не е ясно каква точно информация се иска, както и че информацията относно делата, по които Община Ямбол е страна може да бъде намерена на официалните сайтове на съответните съдилища.

На 11.02.2014 г. жалбоподателката С. е депозирала Уточнение на заявление за достъп до обществена информация № 2801-06516, в което тя изрично посочила, че исканата информация желае да получи под формата на писмена справка, която да съдържа информация за всяко приключило с влязъл в сила съдебен акт дело, по което Община Ямбол е била страна в периода от м. януари 2011 г. - м. декември 2013 г., а именно: „1. Вид (гражданско, търговско, административно или наказателно) и номер на делото; 2. Съдебна инстанция (съдът, в който е било образувано делото и номера на съответния съдебен състав); 3. Име, респ. наименование на насрещната страна; 4. Номер и дата на влезлия в сила съдебен акт, с който е приключило делото; 5. Размера на изплатените суми от страна на Община Ямбол за съдебни разноски (адвокатски хонорар, съдебни експертизи); 6. Размера на присъдените на Община Ямбол съдебни разноски; 7. Размерът на присъдените на насрещната страна съдебни разноски и 8. Име на процесуалния представител на Община Ямбол.”

С Уведомление № 2801-08761/25.02.2014 г. Секретарят на Община Ямбол, на осн. чл. 28, ал. 2 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ е оставил без разглеждане заявлението на С. за достъп до обществена информация, като е приел, че исканата информация не попада в категорията „обществена информация” по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, че тя не е налична към момента на подаване на заявлението, че не са представени доказателства за надделяващ обществен интерес,  че „писмена справка” не е законово регламентирана форма на предоставяне на достъп до обществена информация и че депозираното уточнение практически не конкретизира и не пояснява исканата информация. Именно това уведомление е предмет на разглеждане в настоящото съдебно производство.

Случаите, в които заявлението за достъп до обществена информация може да бъде оставено без разглеждане са само два и те са изрично посочени в закона и по-специално в чл. 25, ал. 2 и чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ. Във всички останали случаи, видно от разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ органът или изрично определеното от него лице взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като следва да уведоми писмено заявителя за своето решение. Следователно, с изключение на хипотезите, визирани в чл. 25, ал. 2 и чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ органът дължи произнасяне  по същество.

В конкретния случай, видно от приложеното към делото заявление, с което е поискан достъп до обществена информация, същото съдържа всички изискуеми реквизити (последните са изброени изчерпателно в чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ), поради което то не би могло да бъде оставено без разглеждане на основание чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ. Що се отнася до разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ, тя визира оставяне на заявлението без разглеждане в  хипотезата, при която не е ясно каква точно информация се иска или когато тя е формулирана много общо, но в 30 – дневен срок от уведомяването му, заявителят не е уточнил предмета на исканата информация.

В настоящия казус   жалбоподателката С. е депозирала уточнение и от него е напълно ясно каква точно информация  (и като вид, и като обем)  иска да й бъде предоставена. При това положение органът е бил длъжен да се произнесе по заявлението по същество, а не да го оставя без разглеждане.  В този смисъл отказът на Секретаря на Община Ямбол да разгледа по същество отправеното до него заявление за достъп до обществена информация е постановен в нарушение на материалния закон и поради това  следва да бъде отменен, а преписката следва да се върне за произнасяне по същество.

Водим от горното и на основание чл. 200, ал.1 от АПК, ЯАС, пети състав

 

 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

 

 

ОТМЕНЯ изричния отказ на Секретаря на Община Ямбол, обективиран в Уведомление  № 2801-08761/25.02.2014 г. да разгледа по същество подаденото от М.С.С. *** заявление за достъп до обществена информация вх. № 2801-02134/16.01.2014 г.

ИЗПРАЩА преписката на Секретаря на Община Ямбол за произнасяне по същество по заявлението в 14 – дневен срок от получаването й.

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС от страните, участващи в административното производство в 7 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

 

 

 

 

 

                             СЪДИЯ:/п/не се чете

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 197/29.5.2014 г.

 

 

 

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пети състав, в съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. СТАМАТОВА

 

 

при секретаря Р. Т., разгледа докладваното от съдията адм.д. № 66 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл. 197 и сл. от АПК и е образувано по жалба на М.С.С. *** против изричния отказ на Секретаря на Община Ямбол да се произнесе по заявлението й за достъп до обществена информация с вх. № 2801-02134/16.01.2014 г., обективиран в Уведомление № 2801-08761/25.02.2014 г. Иска се отмяна на отказа и връщане на преписката за произнасяне по заявлението по същество.

В депозирания от ответната страна – Секретаря на Община Ямбол  писмен  отговор   жалбата се оспорва, като се изразява становище за неоснователност на същата, предвид обстоятелството, че информацията, която се иска касае защитени лични данни по смисъла на ЗЗЛД, както и че към момента на подаване на заявлението тя не е налична.

След като извърши цялостна преценка на събраните и приложени по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

Жалбата е допустима. 

Съгласно разпоредбата на чл. 197 от АПК, изричният отказ на административния орган да разгледа по същество отправеното до него искане може да се обжалва чрез него пред съда от лицето, направило искането в 14 – дневен срок от съобщаването му. Предвид обстоятелството обаче, че в оспореното   Уведомление № 2801-08761/25.02.2014 г. не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, то съобразно разпоредбата на чл.  140, ал. 1 от АПК, срокът за обжалване следва да бъде се удължен на два месеца. По делото не са представени доказателства, от които да е видно на коя дата е съобщено оспореното уведомление на жалбоподателката, нито пък е оспорена посочената от нея в жалбата дата  (05.03.2014 г.), поради което следва да се приеме, че срокът за обжалване е спазен.

Разгледана по същество, жалбата е и ОСНОВАТЕЛНА. Съображенията за това са следните:

На 16.01.2014 г. жалбоподателката С. е  депозирала Заявление за достъп до обществена информация № 2801-02134, с което поискала от Кмета на Община Ямбол да й предостави   писмена информация за разходите и приходите на Община Ямбол по всички приключени съдебни дела през периода януари 2011 г. – декември 2013 г., по които Община Ямбол е страна, като бъдат посочени вид и номер на делото, съдебна инстанция, име на ответната страна/ищец срещу Община Ямбол, номер и дата на съдебното решение, вид на разхода – адвокатски хонорар, плащане на експертиза или обезщетение, вид на прихода – обезщетение или възстановени разходи за защита, експертиза или други съдебни разноски и име на защитника на Община Ямбол. В заявлението е посочено, че се иска информацията да бъде предоставена в писмен вид на електронна поща или CD, а в случай, че не е възможно предоставянето й в електронен вид, същата да бъде предоставена като справка на хартиен носител.

С Писмо № 2801-04977/31.01.2014 г. Секретарят на Община Ямбол е поискал от С. да уточни предмета на исканата информация, като е посочил, че искането е много общо и не е ясно каква точно информация се иска, както и че информацията относно делата, по които Община Ямбол е страна може да бъде намерена на официалните сайтове на съответните съдилища.

На 11.02.2014 г. жалбоподателката С. е депозирала Уточнение на заявление за достъп до обществена информация № 2801-06516, в което тя изрично посочила, че исканата информация желае да получи под формата на писмена справка, която да съдържа информация за всяко приключило с влязъл в сила съдебен акт дело, по което Община Ямбол е била страна в периода от м. януари 2011 г. - м. декември 2013 г., а именно: „1. Вид (гражданско, търговско, административно или наказателно) и номер на делото; 2. Съдебна инстанция (съдът, в който е било образувано делото и номера на съответния съдебен състав); 3. Име, респ. наименование на насрещната страна; 4. Номер и дата на влезлия в сила съдебен акт, с който е приключило делото; 5. Размера на изплатените суми от страна на Община Ямбол за съдебни разноски (адвокатски хонорар, съдебни експертизи); 6. Размера на присъдените на Община Ямбол съдебни разноски; 7. Размерът на присъдените на насрещната страна съдебни разноски и 8. Име на процесуалния представител на Община Ямбол.”

С Уведомление № 2801-08761/25.02.2014 г. Секретарят на Община Ямбол, на осн. чл. 28, ал. 2 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ е оставил без разглеждане заявлението на С. за достъп до обществена информация, като е приел, че исканата информация не попада в категорията „обществена информация” по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, че тя не е налична към момента на подаване на заявлението, че не са представени доказателства за надделяващ обществен интерес,  че „писмена справка” не е законово регламентирана форма на предоставяне на достъп до обществена информация и че депозираното уточнение практически не конкретизира и не пояснява исканата информация. Именно това уведомление е предмет на разглеждане в настоящото съдебно производство.

Случаите, в които заявлението за достъп до обществена информация може да бъде оставено без разглеждане са само два и те са изрично посочени в закона и по-специално в чл. 25, ал. 2 и чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ. Във всички останали случаи, видно от разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ органът или изрично определеното от него лице взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като следва да уведоми писмено заявителя за своето решение. Следователно, с изключение на хипотезите, визирани в чл. 25, ал. 2 и чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ органът дължи произнасяне  по същество.

В конкретния случай, видно от приложеното към делото заявление, с което е поискан достъп до обществена информация, същото съдържа всички изискуеми реквизити (последните са изброени изчерпателно в чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ), поради което то не би могло да бъде оставено без разглеждане на основание чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ. Що се отнася до разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ, тя визира оставяне на заявлението без разглеждане в  хипотезата, при която не е ясно каква точно информация се иска или когато тя е формулирана много общо, но в 30 – дневен срок от уведомяването му, заявителят не е уточнил предмета на исканата информация.

В настоящия казус   жалбоподателката С. е депозирала уточнение и от него е напълно ясно каква точно информация  (и като вид, и като обем)  иска да й бъде предоставена. При това положение органът е бил длъжен да се произнесе по заявлението по същество, а не да го оставя без разглеждане.  В този смисъл отказът на Секретаря на Община Ямбол да разгледа по същество отправеното до него заявление за достъп до обществена информация е постановен в нарушение на материалния закон и поради това  следва да бъде отменен, а преписката следва да се върне за произнасяне по същество.

Водим от горното и на основание чл. 200, ал.1 от АПК, ЯАС, пети състав

 

 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

 

 

ОТМЕНЯ изричния отказ на Секретаря на Община Ямбол, обективиран в Уведомление  № 2801-08761/25.02.2014 г. да разгледа по същество подаденото от М.С.С. *** заявление за достъп до обществена информация вх. № 2801-02134/16.01.2014 г.

ИЗПРАЩА преписката на Секретаря на Община Ямбол за произнасяне по същество по заявлението в 14 – дневен срок от получаването й.

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС от страните, участващи в административното производство в 7 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

 

 

 

 

 

                             СЪДИЯ:/п/не се чете

 

 

Read 1611 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo