×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 45

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

За неделя - Прокуратурата през 2011 г. Featured

Неделя, 01 Април 2012 18:35

Основни данни:
През отчетната  2011 г са образувани общо 2428 ДП, срещу 2673 ДП за 2010 г., като в съда са внесени 990 прокурорски акта, срещу 890 прокурорски акта. Обвиняеми по внесените в съда актове са били 1386 лица, срещу 1215 лица за 2010 г.
Общо са осъдени и санкционирани 1205 лица, като за 2010 г. те са били 1177.
През годината са постановени оправдателни присъди по отношение на 26 лица. Влезли са в сила оправдателни присъди срещу 16 лица.

ПРЕПИСКИ

За района на Окръжна прокуратура – Ямбол за 2011 г. е работено по общо 4733 преписки. За сравнение през 2010 г., преписките за целия регион са били общо 5094 бр. и 4 544 за 2009 г.
За отчетния период са били решени общо 4 618 преписки. За сравнение през 2010 г. този брой е бил 4 645, срещу 4 128 за 2009 г.
 В срок до 3 дни – общо 2 985.
 В срок до 1 месец – общо 2 616.
 В срок над 1 месец – общо 59.
5 660 са постановените решения по преписките в района на Окръжна прокуратура – Ямбол, срещу 3 806 за 2010 г. и 3 226 за 2009 г. От тях:
- с постановление за отказ за образуване на досъдебно производство са решени общо 1 509 срещу 1 982 за 2010 г.  и 1 718 преписки за 2009 г.
- по 1 301 преписки са били образувани досъдебни производства, като за 2010 г. са били 1 613, а за 2009 г. са били 1 252.
- по компетентност на друга прокуратура са били изпратени общо 191 преписки, съответно 211 за 2010 г. и 256 за 2009 г.
- по компетентност на административен орган са били изпратени общо 43 преписки, като 6 от тях от Окръжна прокуратура-Ямбол, 15 от Районна прокуратура-Ямбол, 9 от Районна прокуратура-Елхово и 13 от Районна прокуратура-Тополовград.
Образуваните от прокурор досъдебни производства представляват 27% от общия брой преписки, а отказите за образуване на досъдебно производство - 37% от общия брой преписки.

Досъдебно производство – обобщени данни.

Наблюдавани досъдебни производства
Общо наблюдаваните производства от прокурорите в района на Окръжна прокуратура-Ямбол през 2011 г. са били 3 895. От посочените 3 895 новообразувани са общо 2 428 производства.
     През 2011 година са били разследвани 31 незабавни и 126 бързи производства.
    През 2011 г. са били наблюдавани общо 3 767 производства, разследвани по общия ред. 972 дела са били образувани от разследващ орган и 1 301 от прокурор. От всички наблюдавани производства са били приключени 2 783, от които 1 827 новообразувани.
Останали неприключени са общо 532 производства, в края на отчетния период.

Досъдебни производства, разследвани по общия ред от разследващ полицай
През 2011 г. в района на Окръжна прокуратура са наблюдавани общо 3 544 дела, разследвани по общия ред от разследващ полицай, като от тях новообразувани са 2 228. Броят на приключените дела, водени от разследващ полицай за отчетния период е 2 694.

Досъдебни производства, разследвани по общия ред от следовател
За отчетната 2011 г. общия брой наблюдателни производства, разследвани по общия ред от следовател е 220, като от тях 43 са новообразувани. Общо приключените производства са 86.
    За сравнение в края на 2010 г. общо наблюдаваните производства, разследвани по общия ред от следовател, са били 164, а през 2009 г. са били 2 418. Приключени за 2010 г. са били 82, а за 2009 г. са били 120. Останалите неприключени дела за 2010 г. са били общо 13, а за 2009 г. са били 18 дела.  

1.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения.

През отчетната 2011 г. в окръжния район на ОП – Ямбол са били решени общо 3 265 ДП, като внесените в съда са 990, прекратените са 1 046 и спрените – 1 169.

    Внесени в съда ДП
    През отчетния период са били внесени в съда общо 990 прокурорски акта. Извършените престъпления по тях са 1 311 при 1 386 лица.
През 2011 г. са били внесени в съда общо 766 обвинителни акта. Извършените престъпления по обвинителните актове са 1 056 при 1 116 обвиняеми лица.
Внесените предложения за споразумение са общо 137. Извършените по тях престъпления са 167 при 181 обвиняеми лица.
Внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл. 78а НК) са общо 87. Извършените по тях престъпления са 88 при 89 обвиняеми лица.
Размерът на причинените щети по ДП с внесените прокурорски актове в съда възлиза на сумата от 2455261,43 лв, от които възстановени – 113861,73 лв.
Спрени ДП
През отчетния период на 2011 г. общо за региона на Окръжна прокуратура-Ямбол са били спрени 1169 досъдебни производства.
В края на отчетния период спрените досъдебни производства са били общо 10 240, като срещу неизвестен извършител са 10 096, а срещу известен са 144.

Прекратени ДП
През отчетния период на 2011 г. в окръжния район на Окръжна прокуратура – Ямбол са били прекратени общо 1046 досъдебни производства.

1.5. Контрол на мерките за неотклонение „Задържане под стража” и други мерки на процесуална принуда.    

    През отчетния период са били изготвени и внесени в съда общо 147 искания на прокурора по чл.64 от НПК, като от тях 137 са уважени, а 10 са неуважени. По така неуважените искания по 7 искания са взети други мерки за неотклонение.
За отчетния период са били задържани общо 159 лица, като на 10 лица е наложена мярка за неотклонение „Домашен арест”.  
Към края на отчетния период са останали общо 4 лица с мярка „Задържане под стража” по неприключени досъдебни производства.
С оглед разпоредбата по чл.63, ал.4 от НПК за контрол на срока на задържане, в срок до 2 месеца са 6 лица, до1 година  са 12 лица и до 2 години – няма.
През 2011 г. е налице увеличение на изготвените искания до съда по чл.64 от НПК, като за 2011 г. са 147, за 2010 г. са 125, и за 2009 г. те са 52.

2. Съдебна фаза.

През 2011 г. прокурорите от Окръжна прокуратура-Ямбол и подчинените й Районни прокуратури – Ямбол, Елхово и Тополовград са изготвили и внесли в съответните на тях наказателни съдилища общо 990 прокурорски акта или със 100 в повече в сравнение с предходния отчетен период - 2010 г./890/ и със 194 в повече в сравнение с 2009 г./796/.
От общо изготвените през 2011 г. прокурорски акта, внесени в съда, 766 са обвинителни, или със 104 в повече от внесените ОА през 2010 г. /662/ и с 210 в повече в сравнение с 2009 г. /556/.
Изготвени и внесени в съда са общо 137 споразумения за решаване на делото по чл.381 от НПК, или с 2 по-малко от 2010 г./139/ и с 38 по-малко в сравнение с 2009 г./175/.
Внесени в съда са общо 87 предложения за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на осн.чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК. Последните са с 2 по-малко от внесените такива през 2010 г./89/ и с 22 в повече от тези, внесени през 2009 г./65/.
Постановени са общо 879 осъдителни решения /присъди, определения за одобряване на споразумения и решения по направени от прокуратурата предложения по чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК/, които са с 203 в повече от постановените такива през предходния отчетен период – 2010 г./676/ и с 234 в повече в сравнение с тези, постановени през 2009 г./645/.
Влезлите в сила осъдителни и санкционни решения през отчетния период са 814 – с 38 по-малко в сравнение с влезлите в сила през предходния отчетен период – 2010 г./852/ и с 30 в повече от тези през 2009 г./784/.
Общо осъдените и санкционирани лица през 2011 г. по внесени в прокуратурата актове в съда – обвинителни, въз основа на одобрени от съда споразумения за решаване на делото по чл.381 от НПК, както и по направени предложения по чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК, са 1205 – с 28 в повече от осъдените и санкционирани през 2010 г. лица /1177/ и със 176 в повече от осъдените и санкционирани през 2009 г./1029/.
По внесени от прокурорите обвинителни актове са осъдени и санкционирани общо 957 лица, или с 55 в повече от осъдените и санкционирани по ОА през предходния отчетен период – 2010 г./902/ и с 214 в повече от осъдените и санкционирани през 2009 г./743/.
Общият брой на осъдените лица по одобрените от съда споразумения през отчетния период е 178 – с 38 по-малко от осъдените по споразумения през предходните два отчетни периода – 2010 г. и 2009 г. /по 214/.
По внесените от прокуратурата предложения за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК с решение на съда е наложено административно наказание по отношение на общо 70 лица – с 9 в повече от санкционираните през предходния отчетен период – 2010 г./61/ и с 2 по-малко от санкционираните през 2009 г./72/.
Общо осъдените и санкционирани през отчетния период лица съставляват 86,94 % от общо предадените на съд лица през отчетния период.
С постановените осъдителни и санкционни решения на осъдените и санкционирани лица през отчетния период са наложени: 296 ефективни наказания “Лишаване от свобода” или с 4 в повече в сравнение с 2010 г., през която са наложени 292 такива наказания и 26 в повече в сравнение с 2009 г., през която са наложени 270 такива наказания. Наложени са 447 наказания „Лишаване от свобода”, изтърпяването на които е отложено /условно/, които са със 100 в повече в сравнение с 2010 г. /наложени 347 такива наказания/ и с 227 в повече в сравнение с 2009 г., през която са наложени 220 такива наказания.
Наложени са общо 262 наказания “Пробация” или със 113 по-малко в сравнение с 2010 г., през която са наложени 375 такива наказания и с 60 по-малко в сравнение с 2009 г., през която са наложени 322 такива наказания.
Определени и наложени са общо 332 други наказания.
Определени и наложени са общо 68 административни наказания при условията на чл.78а от НК.  
През отчетния период по отношение на 93 осъдени лица е постановено да бъде отнет предмета на престъплението на осн.чл.53 от НК. Стойността на отнетите предмети на престъплението, определянето на която стойност е била предмет на разследването и е била определена за нуждите на същото, възлиза на сумата от 525 372,26 лв.
По отношение на 3 осъдени лица е постановена конфискация на имущество. Стойността на конфискуваното имущество, която е била предмет на разследването и е била определена за нуждите на същото, възлиза на сумата от 1 250 лв. Актът на съда за постановената конфискация на това имущество е влязъл в сила.
Общият брой на осъдените и санкционирани лица с влезли в сила осъдителни и санкционни решения през отчетния период е 1106 – с 3 по-малко в сравнение с предходния отчетен период – 2010 г./1109/ и със 147 в повече в сравнение с 2009 г./959/.
През отчетния период с влязла в сила присъда са осъдени 2–ма служители на МВР. Освен тях, няма други осъдени с влязла в сила присъда лица с имунитет, лица, заемащи висши държавни длъжности и др. длъжностни лица.
На осъдените и санкционирани през отчетния период лица с влезли в сила присъди/решения са наложени общо 1361 наказания. От тях при условията на чл.55 от НК са определени 388.
От наложените на осъдените и санкционирани през отчетния период лица с влезли в сила присъди/решения наказания: 279 са ефективни наказания “Лишаване от свобода”, при също толкова /279/ такива за предходния отчетен период; 434 са наказанията „Лишаване от свобода”, изтърпяването на които е отложено /условно/, при 338 такива за предходния отчетен период – 2010 г., наложени са общо 261 наказания “Пробация”, при 372 такива наложени през 2010 г. Наложени са 206 наказания „Глоба”, паричният еквивалент, на които възлиза на сумата от 214 590 лв. Наложени са общо 181 други наказания, при 194 за предходния отчетен период.
От общия брой наложени наказания на лица, осъдени и санкционирани с влезли в сила присъди/решения, по реда на съкратеното съдебно следствие са наложени общо 235 наказания, при 144 за предходния отчетен период, или с 91 в повече и при 316 за 2009 г., или с 81 по-малко. От последните, 99 са ефективни наказания “Лишаване от свобода”; 80 наказания са „Лишаване от свобода”, изтърпяването на които е отложено /условно/; 36 са наказанията “Пробация”, 10 „Глоба” и 10 други наказания.

 Върнати от съда дела и оправдателни присъди.

През 2011 г. общо върнатите от съда за допълнително разследване дела са 42, при общо внесени в съда 990 акта на прокурор. Върнатите през отчетния период дела са с 16 в повече в сравнение с върнатите през 2010 г. и с 9 по-малко в сравнение с върнатите през 2009 г.
Съотношението в проценти на върнатите дела към общо внесените актове на прокурор за отчетния период възлиза на 4,24 %. При горното, следва да се отбележи, че през настоящата отчетна година се наблюдава известно увеличение на броя на върнатите от съда дела за доразследване в сравнение с отчетната 2010 г., като същевременно следва да се отбележи, че броят на върнатите дела е далеч по-малък в сравнение с предходните отчетни периоди на 2009, 2008 и 2007 години /2009 – 6,41 %; 2008 – 8,53 %; 2007 – 13,17 %/.
През 2011 г. са постановени общо 9 оправдателни присъди, с 8 по-малко в сравнение с постановените такива през 2010 г. и със 7 по-малко в сравнение с броя на постановените такива през 2009 г.
Постановени през отчетния период са 6 решения, с които са признати за невиновни /са оправдани/, предадени на съд лица по направени предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл.78а от НК. През предходните два отчетни периоди - 2010 г. и 2009 г., са постановени по 1 решение от вида.
Постановените през отчетния период общо 9 оправдателни присъди и решения съставляват 0,96 % от общо разгледаните и решени дела от съда и 0,91 % от общия брой на внесените от прокурорите актове за отчетния период.
Влезлите в сила оправдателни присъди са 12.
Общият брой на лицата, оправдани през отчетния период по постановени за периода оправдателни присъди, е 20 – с 6 по-малко от оправданите през предходния отчетен период – 2010 г./26/ и с 12 по-малко от оправданите с присъда през 2009 г./32/.
Признати за невиновни /оправдани/ с решение на съда по направени предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл.78а от НК са 6 лица.
    Общо оправданите лица през отчетния период са 26 – с 2 по-малко в сравнение с предходния отчетен период – 2010 г.
Общо оправданите през отчетния период лица съставляват 2,16 % от броя на общо осъдените и санкционирани лица. Същото съотношение за 2010 г. и за 2009 г. е съответно 2,38% и 3,21 %.
Общият брой на оправданите лица по влезлите в сила оправдателни присъди е 16.
През 2011 г. са подадени общо 61 протеста – всички въззивни, които са 8 в повече в сравнение с предходния отчетен период – 2010 г. и с 20 в повече в сравнение с 2009 г. Няма подадени касационни протести през отчетния период.
От подадените 61 въззивни протести 20 са уважени от съда, 28 са неуважени, а останалите 13 са неразгледани към края на отчетния период.
От подадените през отчетния период 44 въззивни протеста, извън тези срещу оправдателни, присъди 16 са уважени, 20 са неуважени и 8 са останали неразгледани към края на отчетния период.


4. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки.

Привеждане на присъдите в изпълнение

През 2011 г. в Окръжна прокуратура - Ямбол и прокуратурите от региона са получени за изпълнение общо 705 съдебни акта по лица.
Общо прокуратурите в региона са привели в изпълнение 704 съдебни акта. По видове наказания приведените присъди са, както следва: 321 с наказание лишаване от свобода, 153 с наказание лишаване от права, 306 с наказание пробация и 25 с наказание обществено порицание.
През отчетния период в съдебния район на Окръжна прокуратура Ямбол е нямало обвиняемо лице, задържано повече от шест месеца, без да е изготвен обвинителен акт.


5.2. ДП, образувани за някои категории тежки престъпления и такива от особен обществен интерес.

    5.2.1. Организирана престъпност.

    През 2011 г. е имало общо 2 досъдебни производства за престъпления, свързани с организираната престъпност, от които 1 е било новообразувано. Приключено е било само 1 досъдебно производство, а решените за отчетния период са 2 такива /вкл. и едното останало от предходен период, като и двете са решени с постановление за прекратяване, и двете срещу известен извършител/. Общият брой прекратени производства са 2 с продължителност на разследване в досъдебната фаза – 1 със срок до 7 месеца и 1 със срок до 1 година.      
        
Изпиране на пари.

През отчетния период – 2011 г., в съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол са наблюдавани 2 ДП, образувани съответно за престъпление по чл.253, ал.1 от НК и за престъпление по чл.253, ал.2 от НК /пране на пари/. 1 от тях – за деяние по чл.253, ал.1 от НК е новообразувано през отчетния период. И 2-те наблюдавани през периода ДП от вида, не са приключени към края на отчетния период.

Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава.

През 2011 г. общо наблюдаваните от прокурор в съдебния район на Окръжна прокуратура – Ямбол досъдебни производства, образувани за престъпления, свързани с еврофондове, са 29, от които 21 новообразувани за периода.
Приключени досъдебни производства са общо 22, неприключените са 7.
Решени са 21 ДП от вида през отчетния период. От тях 1 е за престъпление по чл.212, ал.3 от НК, 1 е за престъпление по чл.212, ал.5, вр.ал.3 от НК, 16 за престъпления по чл.248а, ал.2 от НК и 2 за деяния по чл.248а, ал.3 от НК.
От общо решените ДП от вида 5 са прекратени, като от тях 1 за престъпление по чл.212, ал.5, вр.ал.3 от НК и 3 за престъпления по чл.248а, ал.2 от НК. 3 от прекратените 4 ДП от вида са водени срещу известен извършител - и двете за деяния по чл.248а, ал.2 от НК. 1 от прекратените ДП от вида е прекратено по давност – за деяние по чл.248а, ал.2 от НК, като разследването по него е водено срещу известен извършител.
През отчетния период са внесени с акт на прокурор 16 ДП от вида. От общо внесените в съда 16 дела от вида 4 от тях са внесени в съда с обвинителни актове. С общо внесените в съда актове на прокурор за деяния от вида на съд са предадени общо 16 лица. Причинените щети от деянията, за които в съда са внесени актове на прокурор по дела от вида възлизат на сумата от 14 060,15 лв., от които възстановени са 6 916,38 лв.
Общо прекратените и внесени в съда ДП от вида са 21, като по 12 от тях досъдебната фаза е продължила до 7 месеца, по 4 до 1 година и по 5 над 1 година.
2 ДП от вида са спрени, включително от предходни години, по едно съответно за деяние по чл.212, ал.4, вр.ал.3 от НК и за деяние по чл.248а, ал.2 от НК. И двете са водени срещу известен извършител.
През отчетния период 2 дела от вида са върнати от съда.

5.2.7. Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори.

През отчетната 2011 г. в района на Окръжна прокуратура - Ямбол са били наблюдавани общо 64 досъдебни производства за престъпления с предмет незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда, като от тях 2 са за престъпления против митническия режим и 62 за престъпления против народното здраве. От тях 39 са новообразувани.
Общо решените досъдебни производства от прокурор са 45, от които 2 спрени, 9 са прекратени, от които 8 срещу известен извършител. По 31 дела са внесени прокурорски актове в съда, от които 21 обвинителни акта срещу общо 37 лица, от които 2-ма чужди граждани. Общият брой на спрените производства, включително и от предходни години, е 8, като 2 от тях са срещу известен извършител.
През 2011 г. са приключени 28 наказателни дела с осъдителни и санкционни решения, осъдените лица са общо 34, от които 32 с влязла в сила присъда. Оправдани лица, включително и такива с влязла в сила присъда, през отчетния период няма.
Стойността на отнетите с присъдата предмет на престъпление по тази категория дела е 43 747.90 лв.
Общо наложените наказания по осъдени и санкционирани лица с влезли в сила присъди е 42, от които общо наказание „Лишаване от свобода” – 25, от тях ефективно – 8, всички със срок до 3 години, до 5 години – няма и над 5 до 10 години – няма. Определените наказания „Лишаване от свобода” – условно са 17, наложено наказание „Глоба” – 15 и други – 1.
През отчетния период са били иззети наркотични вещества като веществени доказателства общо по 39 броя дела. Иззети са били общо 0.0013 кг. хероин.
През 2011 г. не е било иззето количество кокаин. Количеството иззета марихуана е 16,1881 кг.


5.3. Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от непълнолетни лица.

През отчетната 2011 г. в прокуратурите от района на Окръжна прокуратура – Ямбол са били наблюдавани общо 160 досъдебни производства срещу непълнолетни лица.
През отчетния период са били задържани  5 непълнолетни лица.
Внесените в съда прокурорски актове срещу непълнолетни лица са общо 104.
Осъдените непълнолетни лица по внесените в съда прокурорски актове са общо 100.
С влезли в сила присъди са осъдени общо 88 непълнолетни лица.


8. Обем на прокурорската дейност и средна натовареност на прокурорите.

През 2011 г. общият брой прокурорски актове и участие в заседание на прокурорите в региона са 12756, срещу 16628, срещу 15961. Най-голям е броят в РП-Ямбол – 7496 срещу 10489, срещу 10788, следвани от РП-Елхово – 2333, срещу 2574, срещу 2139. Налице е лек спад в обема на работа в ОП-Ямбол – 1957 срещу 2248, срещу 1812.
Общо през годината е работено по 3895 като са решени 3265. Прокурорите са участвали общо в 2926 заседания по дни, срещу 3379 заседанияза 2010 г.
През 2011 г. е предявен 1 граждански иск, срещу 1 граждански иск, подадени са общо 61 протеста, срещу 53 протеста за 2010 г. Изготвени са общо до съда 1370 искания до съда, срещу 1303 искания за 2010 г. Изпълнени са общо 704 присъди по лица.
Средната натовареност на един прокурор за съдебния район на Окръжна прокуратура през отчетния период е 476 единици, срещу 639,5 единициза 2010 г

Read 1385 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo