×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Румен Банков: ПОЗИЦИЯТА ни за Новата болница (б)е ясна и не се е променила Featured

Вторник, 24 Септември 2013 09:58

В отговор на казаното от депутатите на ГЕРБ на пресконференцията вчера за необходимостта за довършване на сградата "Нова болница" от БСП ни изпратиха, изнесената още преди повече от година позиция на Групата им общински съветници. "В нея е казано всичко и се учудвам, че съвестен и действащ общински съвтеник като Иван Чолаков, и г-н Иванов, като  областен управител  не са й обърнали достатъчно и взели под внимание. Затова, заради тях, а и за да не бъде фойерверкно стряскана обществеността я пращаме за публикуване отново. Август 2012 г. още ги нямаше протестите и самозапалванията, не беше ясно, че правителството на ГЕРБ ще абдикира от поетите си отговорности, че ще им ГЕРБ-служебно правителство, предсрочни и въобще неманипулирани ГЕРБ-избори", ни пише председателят на ОбС на БСП и на Групата съветници в местния Парламент Румен Банков.

П О З И Ц И Я  на общинските съветници от група ” БСП ” в
Общински съвет – Ямбол Относно: Писмото на Десислава Атанасова-Министър на здравеопазването и Предложението на Г. Славов-Кмет на община Ямбол за ” Дарение под условие на имот-частна общинска собственост-недвижим имот-болнично заведение”.

    Ние ще подкрепим идеята и инициативата да имаме нова болница, предлагаща условия на европейско и световно ниво с модерна сграда, с функционално и конструктивно свързани помещения и отделения.
Общинските съветници от БСП винаги сме работили за реализирането на незавършения строеж на обект ” Нова болница ” като съвременно здравно заведение. И това сме го доказали през всичките години на прехода след 1989 г. – и като поведение и като действия. През това време ние направихме всичко възможно за запазването на обекта с предназначение – здравно заведение. Нещо повече през трудния период 1995-2003 г., при един много скромен общински бюджет, ние като управляващи финансирахме довършването на „новата болница” с около 2 млн. лв./сегашна стойност/ от приватизацията на общинско имущество. И тогава бяхме обвинявани, че наливаме излишно пари в този „ грандомански, тоталитарен ” обект. Но целта беше да запазим/съхраним/ новата болница за да се довърши при по-добри финансови времена. Благодарение на тези наши действия сега можем да говорим за завършването й и прехвърляне в нея на дейността на МБАЛ ” Св. Пантелеймон ”АД, каквато беше и нашата идея.
Ние с удовлетворение приемаме признанието на тези усилия, направено в предложението на кмета на общината, а именно – ”Относно обект „Нова болница” – около 20 000 кв.м. са със степен на завършеност около 63 % от строителните дейности. Изцяло са завършени комуникационните пространства – стълбища, фоайета и коридори – с настилки, боядисване и частично окачени тавани, в болничните стаи с монтирани гардероби, баните към стаите са с фаянс и санитарно обзавеждане – частично разграбено. Хирургичния блок е с фаянсови облицовки по стените – частично обрушени и откъртени. Около 6 000 кв.м. от сградата са с българска алуминиева дограма със стъклопакет – като 30  от нея може да се ремонтира и да се ползва… Данъчната оценка на имота е 5 209 858,50 лв. ”.
Поради тези наши виждания ние с интерес се запознахме с писмото на Десислава Атанасова-министър на здравеопазването и предложението на Г. Славов-кмет на общината за ” Дарение под условие на имот-частна общинска собственост-недвижим имот-болнично заведение”.
Запознавайки се с писмото и предложението обаче имаме големи резерви, че желаната от нас и заявена от министърката и кмета цел за превръщането на обект ” Нова болница ” в нова болница, предлагаща условия на европейско и световно ниво с модерна сграда, с функционално и конструктивно свързани помещения и отделения, ще може да се осъществи с така направеното предложение.

Какви са нашите съображения:
I. Писмото на Десислава Атанасова-Министър на здравеопазването с изх.№ 08-00-138 от 03.08.2012 г.  От него се разбира, че :
- потвърждава заявения интерес към предоставяне на недовършената сграда на общинската болница за нуждите за Министерството на здравеопазването;
- се ангажира в максимално кратки срокове да я апортира  в капитала на МБАЛ ” Св. Пантелеймон ”АД/нещо, което сигурно случайно е пропуснато в предложението на кмета, където той го определя като ” приключване на съответните процедури”/;
- се ангажира  финансово да подпомогне довършването на сградата с цел въвеждането й в експлоатация до края на м. март 2014 г..
Според нас писмото е уклончиво, лежерно и повърхностно- създава усещането, че е написано „колкото да се отбие номера”. Министърката казва ” финансово да подпомогне довършването на сградата”. Защо не поема изцяло финансирането до завършване на сградата? На нас не ни трябва „подпомагане”, то не е гаранция. Няма изрична декларация, че те поемат ангажимента да завършат изцяло обекта.
 Има съмнения ,че държавата няма да финансира изцяло обекта, които се пораждат от желанието да се внесе бързо като апорт в МБАЛ, с което се създава несигурност и съмнение, че може би ще се избяга от ангажимента в един момент. Може да не се случи така, но има съмнение, тъй като не се знае всичко това колко ще струва, колко държавата трябва да даде. Може като разбере колко трябва да даде- да се дръпне и  каже- много е. Оправяйте се. Няма сметки, няма разчети, само желание да направим нещо.

II. Предложението на кмета изх.№ 09/0249 от 03.08.2012 г., т.е. същата изх. дата на писмото на министърката,  предлага няколко решения:
„І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.5 от ЗОС, дава съгласие да се извърши дарение под  условие на имот- частна общинска собственост- недвижим имот- болнично заведение, представляващ:
Сграда- хирургичен блок с  идентификатор  87374.525.5.10 по кадастралната карта на гр.Ямбол, находяща се в ПИ с  идентификатор 87374.525.5, със ЗП 1468 кв.м., РЗП 20 552 кв.м, конструкция масивна, монолитна,брой етажи-14/ четиринадесет/;
Сграда- операционен блок с  идентификатор  87374.525.5.9 по кадастралната карта на гр.Ямбол, находяща се в ПИ с  идентификатор 87374.525.5, със ЗП 1268 кв.м., РЗП 3858 кв.м, конструкция масивна, монолитна,брой етажи-3/ три/;
Сграда със специално предназначение - естакада с  идентификатор  87374.525.5.13 по кадастралната карта на гр.Ямбол, находяща се в ПИ с  идентификатор 87374.525.5, със ЗП 717 кв.м., конструкция масивна, брой етажи-1/ един/;
Сграда за медицински газове  с  идентификатор  87374.525.5.11 по кадастралната карта на гр.Ямбол, находяща се в ПИ с  идентификатор 87374.525.5, със ЗП 163 кв.м., конструкция масивна,монолитна, брой етажи-1/един/;
Сграда - трафопост  с  идентификатор  87374.525.5.12 по кадастралната карта на гр.Ямбол, находяща се в ПИ с  идентификатор 87374.525.5, със ЗП 65 кв.м., конструкция масивна,монолитна, брой етажи-1/един/;
ІІ.Дарението да бъде направено под условие- сградите да бъдат приведени в годност за експлоатация за нуждите на МБАЛ”Св. Пантелеймон”.
ІІІ. Ако в срок до 14 март 2014 г. условието по т.ІІ не бъде изпълнено, дарението ще бъде отменено и сградите ще преминат в собственост на община Ямбол.
ІV. Упълномощава кмета на общината да сключи Договор за дарение под условие за имота с Министерството на здравеопазването.”

Министърката казва, че като се предостави сградата на държавата, то тя в максимално кратки срокове ще я внесе като апортна вноска. Това значи, че договора за дарение ще е с Министерството на здравеопазването, което веднага ще прехвърли собствеността на МБАЛ ” Св. Пантелеймон ”АД. Т.е. на кого поставяме условия и от кого ще си търсим сградите, ако не се инвестира в тях, ако не се завърши в срока и въведе в ползване. От друга страна дарението, с каквото и да е условие, ако то не се изпълни, в съда доказването на неизпълнение на условията, виновна страна и др.е почти невъзможно. Особенно, в настоящия случая, когато имота ще е в активите на трети самостоятелен юридически субект. Според нас най-подходящата форма на предоставяне е продажба. С продажбата се запазва материалния интерес и е гаранция, че ще се върне обекта при неизпълнение на условията при продажбата.
Когато сградата е със степен на завършеност 63%, по същество ние даряваме незавършено строителство-т.е. реално даряваме строителни материали.
Когато държавата прави проектирането, тя ще предвиди освен вътрешното преустройство и строителство извън сградите / комуникации, ограда, КПП или нещо друго/. При така предложените решения няма възможност новия собственик на незавършената сграда да извърши необходимото проектиране, да получи разрешение за строеж/преустройство и допълнително строителство/, разрешение за ползване.

III. Всички тези наши съображения бяха поставени на вниманието на обсъждащите предложението на инициираната среща с участието на кмета. Но виждайки от раздаденото предложение за сесията за пореден път се убеждаваме, че управляващите/ ГЕРБ и присъдружни/ са решили да не отчетат нашите съображения. Това не ни учудва, но истински сме изненадани от подхода им по този важен въпрос, което изразиха там.
На тази среща ние изразихме мнение, че най- приемливо е да се предостави сградата на министерството, срещу коeто министерството да се задължи да я завърши и въведе в експлоатация до март 2014. След това в три месечен срок /например/да я предостави като апортна вноска в МБАЛ. Така става ясно, че държавата трябва да си изпълни задължението, и да предостави готова сграда.
Това явно не им е изгодно на управляващите, защото така държавата/а не в Ямбол/ ще прави обществена поръчка за строителство и ще мине време- това е аргумента „ ние бързаме да стане, държавата до края на тази година има някакви пари и ще ги даде веднага” споменаха се 500 хил.лв , после 2 млн . лв- не стана ясно точно колко могат да дадат в момента. Това обаче е удобно, защото идеята, която лансират е – държавата да даде на МБАЛ ” Св. Пантелеймон ”АД пари за довършване, защото там ще стане най- бързо довършването, тъй като МБАЛ ” Св. Пантелеймон ”АД има избран строител за извършване на строително – ремонтни работи по обекти на МБАЛ ” Св. Пантелеймон ”АД – това е познатата „Диана Комерс”. Ще се спести време , спрямо времето, което е необходимо, ако държавата възлага строителството. Да, няма съмнение, че едни пари ще се усвоят бързо и ”пълно”, но остават едни сериозни съмнения за крайния резултат-завършване на сградата..

Изразявайки тези наши съображения по направеното предложение за желанието за завършване на обект ”Нова болница” сме напълно наясно, че управляващите няма да им обърнат внимание, но ние ги публикуваме за да станат достояние на нашите съграждани и да маркират бъдещата отговорност на управляващите.

В края още веднъж подчертаваме: Ние ще подкрепим идеята и инициативата да имаме нова болница,
и считаме, че за да сме сигурни за реализацията на изразените намерения от МЗ – завършването на обект ”Нова болница” и за защита на обществения интерес на съгражданите ни, следва сградата да се предаде на държавата/МЗ/ при условие тя да я завърши и вече готова за експлоатация да я апортира в капитала на МБАЛ ” Св. Пантелеймон ”АД.


              Председател на група ”БСП” при ОбС-Ямбол:        / п
Румен Банков/

12 август 2012 г.

ПО ПОВОД  ДЕПУТАТСКО МНЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА  НА ГЕРБ : http://yambolnews.net/index.php/politika/deputati/item/7245

Read 2747 times
Rate this item
(5 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo