×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Подобрена проводимост на коритото на "Тунджа" в Ямбол отчетоха днес (видеосилуети :) Featured

Четвъртък, 11 Октомври 2012 12:56


Приключват Строително – монтажните работи /СМР/ по проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводненията в община Ямбол”. Успешната реализация на заложените дейности бе представена на пресконференция. Заместник – кметът на община Ямбол Стоян Драгнев изтъкна ролята на проекта за предотвратяване опасността от наводнение на големи жилищни квартали. Той призова ямболлии да пазят придобивките за града, изградени благодарение на защитени проекти от общината – коритото на реката, парковете, зоните за отдих. За изпълнението на проекта говори директорът на УТС инж. Яна Гавова:
Изпълнител на СМР бе Обединение „Тунджа 2012”, а общата стойност на СМР съгласно сключеният договор при проведената обществена поръчка е 518 823.44 лв. без ДДС.
Обособени бяха две основни направления при реализирането на СМР. Едното бе свързано с основен ремонт на шлюзовете на коритото на река Тунджа в регулацията на Ямбол, а другото касаеше укрепване на диги и берми, прочистване и корекция на коритото на реката.
Двете хидротехнически съоръжения – шлюзовете, бяха крайно амортизирани, ерозирали и не изпълняваха предназначението си. В хода на обновяването бяха демонтирани старите съоръжения. Ремонтирани бяха вратите на таблените саваци и монтирани с необходимите допълнителни части. Възстановени бяха старите и изградени нови кабелни трасета, съобразно ел. потребностите на новите съоръжения – за двигателя, осветление, сигнално – охранителна система. В резултат двете хидротехнически съоръжения – източно от бензиностанция „Шел” и в района на комплекс „Златен рог” са напълно обновени и годни да изпълняват това, за което са предвидени – контрол на нивото на водата и предотвратяване риска от наводнения.
В посока снижаване на риска бяха и строително монтажните работи по коритото. Условно обектът бе разделен на четири участъка.
В първия участък -  след моста до пазара за животни /Балахурския мост/ се извърши изкореняване на дървета, прочистване на наноси и възстановяване профила на реката. В района на к-с „Златен рог” се извърши надзиждане на дясната предпазна дига, тъй като с течение на годините тя бе изровена и с ниска височина. В третия участък - от пасарелката край бившата захарна фабрика до моста за к-с „Златен рог” бяха премахнати островите, образувани в продължение на десетилетия. Това бе първото мащабно прочистване на този изкуствен ръкав, от средата на 60-те години на миналия век, когато той е създаден с цел предпазване на града от наводнения. Участък, разположен в непосредствена близост до част от най-големия жилищен комплекс на града – „Златен рог”. В „Златен рог” бе обособен и четвъртият участък - до сградата, в която се помещават гимназията с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов” началното училище „Професор Нойков”. Там бе възстановена част от бетонова облицовка по десния мокър откос и облицована съществуващата рампа. С това се предотвратява възможността, при покачване нивото на реката, подпочвени води да навлизат в мазетата на двете учебни заведения.
Паралелно с извършването на СМР се осъществиха строителен надзор, авторски и инвеститорски контрол. Изпълнението на СМР бе в съответствие с изискванията на техническата документация. Надзорът проследи и останалите компоненти от процеса, свързани с качеството на вложените материали, спазването на срокове и изисквания, коректните разплащания и спазване икономически договорки.
В резултат на успешното реализиране на дейност „СМР и доставка на необходимото оборудване”, се гарантира и изпълнението на целите на проекта. Общата цел на който е повишаване качеството на живот и съответните екологични условия чрез предотвратяване на рискове от наводнения за осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие на град Ямбол.

бел. Яс възприемайте това видео по-скоро като аудио :)

{vbox7}3a4e4b2bdc{/vbox7}

Проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводненията в община Ямбол”
Договор № BG161PO001/1.4-06/2010/036
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”
   Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-06/2010
Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 Начало на проекта-  03 юни 2011 година.
Продължителност 24 месеца.
 Обща стойност на проекта е 725 284, 89 лева.

Read 1346 times
Rate this item
(3 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo