×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

През изминалата седмица кметът

Понеделник, 24 Септември 2012 17:28


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO001/1.1-10/2010/013
„Празници „Тунджа – традиции и иновации”

През изминалата седмица кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев сключи договори по обществена поръчка „Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации” по обособени позиции както следва:
        Позиция 1 - „Печатна реклама и публичност”;
        Позиция 2 - „Аудио, видео и интернет промоция и реклама”.
По Позиция 1 - „Печатна реклама и публичност” е сключен договор с избрания за изпълнител „МЕДИЯ СИНЕРДЖИ” ООД на стойност 42 312лв. без включен ДДС.
По Позиция 2 - „Аудио, видео и интернет промоция и реклама” е сключен договор с избрания за изпълнител „Ламбаджиев Стандарт” ООД на стойност 18 698 лв. без включен ДДС.
    Това са последните два договора по реализацията на проекта „Празници „Тунджа – традиции и иновации”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съгласно сключения  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.Този документ е създаден в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община „Тунджа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Read 774 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo