×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В "Тунджа" работи комисията за поръчка над 15 млн. лева Featured

Четвъртък, 31 Май 2012 15:29


Продължава своята работа комисия, определена със заповед на кмета на общината Георги Георгиев със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Канализационна мрежа” към строеж „Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община „Тунджа”. Прогнозната стойност на поръчката, без включен ДДС, възлиза на 15 205 446.66 лв.
Комисията е 9-членна с председател инж. Мариета Сивкова – заместник-кмет на общината. Трима от членовете са представители на „Обединение Тенево”, управляващо изпълнението на проекта. Външен експерт е Борислав Раев – София.

В обявения срок постъпиха 13 оферти от участниците: „Обединение Тунджа”, „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, „Крам Комплекс груп” ЕАД, Консорциум „Копаса Пътстрой Тенево”, „Строително-предприемачески холдинг” ЕООД, „Станилов” ЕООД, „Трейс Груп Холд” АД, Обединение Лигеар, „Консорциум – СБТТ”, ДЗЗД „Тунджа 2012”, Обединение „Пътна компания- Геострой-Водоканал-строй”, Обединение „ДСК Тенево”, „Хидрострой” АД.
Комисията започна своята работа на 22.05.2012 г. и ще приключи в срок до 23.07.2012 г.
Канализационната мрежа е приета да бъде изцяло разделна – битова канализационна мрежа с обща дължина 28 438 м и дъждовна канализационна мрежа с обща дължина – 6 416 м. До всеки парцел в населеното място е предвидено канализационно отклонение. От регулацията на с. Тенево до ПСОВ е предвиден довеждащ колектор с дължина 268 м. Канализационната мрежа е предвидена да се изпълни от гофрирани канализационни тръби от полипропилен. В северната равнинна част на населеното място е предвидена канализационна помпена станция за препомпване на отпадъчните води от тази част на селището.

Поръчката ще бъде изпълнявана по вече изготвен инвестиционен проект във фаза работен проект и включва изпълнение на следните дейности: временно строителство; демонтажни работи; доставка на необходимите материали и оборудване; трасиране на битовата и дъждовна канализация; строително – монтажни работи; единични, комплексни и 72-часови изпитвания; изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР; всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване; дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.
В процес  на изграждане е Пречиствателната станция за отпадни води. Изпълнител на обекта е „Консорциум Тенево – 2011”, гр. Бургас. Стойността по сключения договор е 2 752 428 лв.

Проектът “Изграждане на канализационна система с пречиствателна станция за отпадни води, с. Тенево, Община “Тунджа” се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България” чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Той е на обща стойност 25 089 531,15 лв., от които 19 666 987, 67 лв. от Кохезионния фонд, 4 916 744,67 лв. - национално финансиране и 505 807,82 лв. съфинансиране от община “Тунджа”. Асоцииран партньор по проекта е „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Ямбол. 

Read 1260 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo