×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ТЪРГОВЕ В "ТУНДЖА" Featured

Вторник, 29 Май 2012 13:52

На 07.06.2012 г. изтича срокът за подаване на документи и внасянето на такси за провеждане на два публични търга в община „Тунджа”. Съгласно заповед на кмета на общината Георги Георгиев, търговете ще се проведат на 08.06.2012 г. от 9.30 часа в сградата на община ”Тунджа”.
На търг с явно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, се предоставя под аренда земеделска земя общинска собственост, в землището на с. Хаджидимитрово, местността ”Кайрака”. Срокът за ползване на земята е 30 години, а начинът на ползване - трайни насаждения. Размерът й е 231,8 дка, ІV /четвърта/ категория. НТЦ – 5 300 лв. за година, депозит - 530 лв., такса за участие - 15,00 лв. Условието е, че спечелилият търга заплаща преди сключване на договора за аренда, направените подобрения от бившия  арендатор в размер на 135 000 /сто тридесет и пет хиляди/ лв.
Стъпката за наддаване е 5% от НТЦ.
На публичен търг за продажба се предлагат и следните общински недвижими имоти:
    - общински терен  - храсти, с площ от 2,000 дка,  в м. ”Драчака” в землището на с. Овчи кладенец. Началната тръжна цена е 1 000,00 лв, депозит за участие в търга - 100,00 лв. и такса за участие - 30,00 лв.;
- незастроено дворно място в с. Безмер с площ от 522 кв.м., отредено за жилищно строителство, с начална тръжна цена 2 000 лв., депозит – 200 лв. и такса за участие – 30 лв.
Стъпка за наддаване - 5% от НТЦ.
Времето за оглед на обектите е до 07.06.2012 г., чрез кмета на населеното място.
    Повече информация може да се получи в стаи № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината, тел. 046 684 302 /303/
    
    Лица, които имат просрочени задължения към община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Read 1326 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo