×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Конкретни данни за работата на ОА в различните направления: Featured

Петък, 13 Декември 2013 14:48

В администрацията са постъпили 27 жалби от граждани и са предприети действия за тяхното решаване.


Управление на собствеността:

Предоставен е под наем 1 имот – държавна собственост, за временно и възмездно ползване на неправителствена организация – Ямболски младежки информационен център;
Удължен е срокът за договор за наем на помещение, предоставено на ПП „ГЕРБ“ в гр.Болярово;
Прекратени са 2 договора за отдаване под наем на помещения – държавна собственост, с политически партии, поради промяна на обстоятелствата съгласно Закона за политическите партии (СДС и НДСВ);
Извършена е 1 процедура по отнемане на управление от Териториално статистическо бюро Ямбол, върху имот – публична държавна собственост, поради отпаднала необходимост. Същият е предоставен на друга държавна структура – Териториална дирекция на НАП;
В изпълнение на решение на МС, безвъзмездно е прехвърлена собствеността върху недвижим имот в с.Маломир, община Тунджа“, а ОД на МВР Ямбол получи безвъзмездно имот на ул.“Мир“ в областния град;

Административен контрол и държавна собственост:

Издадени са 72 удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост и за наличие/липса на реституционни претенции;
Съставени и вписани са 21 акта за частна и публична държавна собственост и устройство на територията;
Продължава процедурата по преактуване на държавните имоти за населените места с одобрена кадастрална карта /в Болярово – гр.Болярово, с. Ружица, с.Стефан Караджово, с.Странджа и с.Шарково; в Елхово – гр.Елхово, с.Трънково и с.Лесово; в Ямбол – гр.Ямбол, Стралджа – гр.Стралджа и с.Леярово/
Издадени са 3 заповеди за отписване на имоти-държавна собственост, на основание чл.78, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.108 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост, в полза на общини, физически и юридически лица /става въпрос за имотите в местността „Червен баир”, на ул.”Сокол” в Ямбол – представляващ производствена площадка, както и имот в с.Маломир/
Поради ограничената възможност, предвидена в Закона за държавната собственост, за продажба на имоти с данъчна оценка по-малка от 10 000 лв., и поради липса на интерес от страна на физически и юридически лица, областен управител не е провеждал тръжни процедури по реда на чл.44, ал.2 от Закона за държавна собственост.
Издадени са 2 заповеди за одобряване на ПУП-парцеларен план, за обекти на техническата инфраструктура на територията на 2 общини (оптичен кабел Ямбол – Стара река и оптичен кабел Ямбол – Кабиле);
Проведен е 1 експертен съвет по ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП (оптичен кабел Ямбол – Стара река);
Заверен е 1 технически паспорт на обект „Рехабилитация и частична реконструкция на път I-7”;
По реда на чл.39 и 39а от Закона за държавната собственост, е създадена комисия за разглеждане на постъпилите искания на собственици на засегнати имоти от отчуждителни процедури и за изплащане на обезщетения. През отчетния период комисията работи по участъци от обектите път I-7 и път II-53;
Извършени са 45 справки по регистри и книги за имоти – държавна собственост.
Извършената дейност в областта на регионалното развитие:

Комисията по заетост одобри проектите за Регионални програми за заетост в областта, както и проектите по Националната програма „От социални помощи към заетост“. В резултат на това 340 безработни лица от област Ямбол могат да  получат шанс за трудова заетост през 2014 г.;
Проведени са 2 заседания на Звеното за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика, на едно от които е одобрен Мониторинговия доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.;
Проведени са 2 заседания на Областна епизоотична комисия, на които са набелязани мерки за недопускане на заболявания, появили се по добитъка в съседни страни;
Проведени са заседания на Областния съвет за развитие, на които беше съгласуван Регионалният генерален план за водоснабдяване и канализация и се взе решение за провеждане на конкурса „Инвеститор на годината“ 2013;
Заседаваха и междуведомствени комисии за проверка на проводимостта на речните русла, мостовите съоръжения, потенциално опасните водни обекти, В и К системите и обектите от критичната инфраструктура на областта. Издадени са над 60 предписания, а изпълнението им подлежи на повторен контрол през пролетта;
Изготвен е Областния културен календар;
Ежемесечно се изготвя Информационен бюлетин на ОА с актуална информация;

Read 1066 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo