×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

З А П О В Е Д

Четвъртък, 22 Ноември 2012 19:33

№ ДС 04/0034
Ямбол, 20.11.2012 г.
Относно: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 124, АЛ. 4 ОТ ЗУТ.


    Постъпило е искане с вх. № 4701/0022-11.10.2012 г. от ЕТ „Георг-Георги Георгиев”, ЕИК 838172923, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Любен Каравелов” 4, представлявано от собственика Георги Димитров Георгиев, за допускане изработването на ПУП - Парцеларен план за следните обекти на техническата инфраструктура на територията на две общини:
1.    ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ГРАД ЯМБОЛ ДО СЕЛО КУКОРЕВО, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ. ЯМБОЛ;
2.    ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ГРАД ЯМБОЛ ДО СЕЛО СТАРА РЕКА, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ. ЯМБОЛ.
    Искането е комплектовано за всеки обект с обяснителна записка, схема-проектно предложение за ПУП - Парцеларен план за трасето на оптичния кабел на територията на две общини и техническо задание за проектиране на ПУП-ПП със списък на засегнатите имоти: за землището на град Ямбол, община Ямбол и землището на село Кукорево, община „Тунджа” /за обекта по т. 1/, и за землището на град Ямбол, община Ямбол, землищата на село Кукорево и село Стара река, община „Тунджа” /за обекта по т. 2/.
По заявлението на дружеството е образувана преписка, към която са приложени и писмо с вх. № 91/0165 от 22.10.2012 г. от кмета на община Ямбол за съгласуване на техническите задания за двата обекта и писмо с вх. № 91/0165 от 14.11.2012 г. от кмета на община „Тунджа” за съгласуване, ведно с протокол № 13 от 07.11.2012 г. от заседание на Общински експертен съвет в община „Тунджа” за взето решение за приемане на техническите задания за изработване на ПУП-ПП за двата обекта.
В писмото за съгласуване от кмета на община Ямбол е обърнато внимание на възложителя, при разработката на ПУП-ПП за обекта по т. 2, да се вземе предвид проекта за парцеларен план за обект ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ГРАД ЯМБОЛ ДО СЕЛО СТАРА РЕКА, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ. ЯМБОЛ, чието възлагане е разрешено със заповед  № ДС04/0028-14.09.2012 г. на Областен управител на област Ямбол.
В писмото за съгласуване от кмета на община „Тунджа” е отбелязана забележка съгласно решението на Общинския експертен съвет, при разработката на парцеларните планове на обектите, да бъдат нанесени съществуващите и проектни подземни проводи и съоръжения от техническата инфраструктура по тези трасета.
След като прецених всички факти и обстоятелства по заявлението на заинтересованото лице, на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 124, ал. 7 от Закона за устройство на територията,

Н А Р Е Ж Д А М:

1.    Одобрявам техническото задание за проектиране на ПУП - Парцеларен план за обект: ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ГРАД ЯМБОЛ ДО СЕЛО КУКОРЕВО, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ. ЯМБОЛ, прокаран на територията на община Ямбол: през поземлен имот с идентификатор № 87374.32.225 по КК и КР на град Ямбол и на територията на община „Тунджа”: през поземлени имоти №№ 000170 и 000172 по КВС на землището на село Кукорево.
2.    Одобрявам техническото задание за проектиране на ПУП - Парцеларен план за обект: ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ГРАД ЯМБОЛ ДО СЕЛО СТАРА РЕКА, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ. ЯМБОЛ, прокаран на територията на община Ямбол: през поземлени имоти с идентификатори №№ 87374.32.201 и  87374.32.255 по КК и КР на град Ямбол и на територията на община „Тунджа”: през поземлени имоти №№ 000004, 000170, 000006 и 000007 по КВС на землището на село Кукорево и през поземлени имоти №№ 000167, 000068, 000203, 000142, 000141, 000162, 000143 и 000139 по КВС на землището на село Стара река..
3.    Разрешавам на ЕТ „Георг-Георги Георгиев”, ЕИК 838172923, да възложи изработването на ПУП - Парцеларен план за трасетата на обектите по т. 1 и по т. 2, съгласно одобрените задания.
При разработката на парцеларните планове на обектите по т. 1 и по т. 2, да бъдат нанесени съществуващите и проектни подземни проводи и съоръжения от техническата инфраструктура по тези трасета.
При разработката на ПУП-ПП за обекта по т. 2, да се вземе предвид проекта за парцеларен план за обект: ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ГРАД ЯМБОЛ ДО СЕЛО СТАРА РЕКА, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ. ЯМБОЛ, чието възлагане е разрешено със заповед  № ДС04/0028-14.09.2012 г. на Областен управител на област Ямбол.
ПУП - Парцеларен план за обектите следва да отговарят на изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изработването им се спазват общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
ЕТ „Георг-Георги Георгиев” да съгласува ПУП - Парцеларен план за обектите със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ, преди внасянето им за приемане и одобряване.
Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на ЕТ „Георг-Георги Георгиев”, ЕИК 838172923, по установения законов ред.


ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/

Областен управител на област Ямбол

      

Read 1079 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo