×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

АСъд – Ямбол отхвърли жалба на Обл. управител срещу ОбС-Ямбол

Петък, 25 Април 2014 13:57

С Решение по административно дело №47 от 2014 г. състав на Административен съд – Ямбол отхвърли като неоснователно направеното от Областен управител на Област Ямбол оспорване на Решение по точка първа  от дневния ред на ХХХІІ заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 14.02.2014 г. Обжалваното решение е следното:
„І.1. Преобразува Общинско предприятие „Комунални дейности" гр.Ямбол в Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности" гр.Ямбол, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, с посочен предмет на дейност
І.3.   Създава Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" с посочен предмет на дейност.
II. Възлага на кмета на Община Ямбол да назначи директор на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих".
III. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директорите на ОП „Комунални и обредни дейности" и ОП „Паркове и зони за отдих" или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат разпределяне, предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.
IV. ОП „Комунални и обредни дейности" и ОП „Паркове и зони за отдих" се задължават да поемат всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените безвъзмездно за управление активи, с грижата на добър стопанин.”

В жалбата на Областния управител се твърди, че така приетото решение е незаконосъобразно, защото „не кореспондира с внесеното предложение по отношение на структурирането в раздели и точки, както и че не са спазени изискванията за оповестяването на проекта и посочването на съображения за необходимостта от него”, поради което се претендира за отмяната му.

След цялостна преценка на събраните по делото доказателства в тяхното единство и поотделно, и след проверка на оспорвания административен акт, съдът направи следните правни изводи:

Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна по следните съображения:
Обжалваното Решение на Общински съвет – Ямбол е издадено от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административно-производствените правила и не противоречи на материално-правните разпоредби. /Липсата на някоя от предпоставките води до незаконосъобразност на административния акт и е основание за отменянето му./

Оспореният акт е приет с мотивирано решение на Общински съвет Ямбол в рамките на неговата компетентност и в изискуемата писмена форма при спазване на процедурата, визирана в закона и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол. Не са налице и противоречия с материално-правните норми или несъответствие с целта на закона. Разгледаният проект за решение е бил внесен в деловодство на Общински съвет-Ямбол с предложение на кмета на общината, прието е с решение на съответната постоянна комисия.

Решението е взето съобразно компетентността на Общинския съвет и прието при изискуемия кворум и с необходимото мнозинство. Спазено е и изискването, решенията на общинския съвет да се вземат с мнозинство, повече от половината от общия брой на съветниците. Поради тези мотиви, съставът на Административен съд – Ямбол счете, че оспореното решение на Общински съвет Ямбол е законосъобразно и не са налице основания за отменянето му.                                                                    

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

25.04.2014 г.                               Връзки с обществеността в АС – Ямбол:
                                                                                                      /Катя Няголова/

                                                

Read 907 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo