×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков връща в Общинския съвет на Ямбол /+/

Петък, 12 Август 2022 15:59


за повторно разглеждане решението, с което ОбС предоставя за ползване за пет години  помещение на партията на Иван Костов и Атанас Атанасов Демикрати за силна България.

Абсурдът е, че в предложението към общинските съветници изрично е написано, че ДСБ не отговаря на условията за безплатно предоставяне на помещение. Посочен е наем, но...

Нито във водещата комисия - Общински имоти, нито и по време на заседанието никой съветник  не повдигна този въпрос.

И въобще, след като нямат право, как така е включена точката в Дневния ред на заседанието?

Всъщност може накрая Съдът да решава кой има право, кой не...

Защото от иначе педантичната Правна комисия ОбС не се чу възражение

https://yambol.bg/uploads/98EC0C0E5EDB9F2D391D0B35F2C7D181

ЗАПОВЕД

По реда на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, с писмо с вх. No ОУ-03060/01.08.2022 г. в
Областна администрация - Ямбол е постъпил Протокол No XLIII от проведено на
28.07.2022 г. заседание на Общински съвет - Ямбол.

В изпълнение на правомощията на областния управител по чл. 31, ал. 1, т. 5 от
Закона за администрацията е извършен контрол по законосъобразност на решенията,
приети на горепосоченото заседание на общинския съвет.

На заседанието е приет дневен ред, включващ т. 9 относно приемане на решение
за предоставяне под наем на част от недвижим имот частна общинска собственост на
ПП Демократи за силна България. По тази точка, на основание чл. 21, ал. 2, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
е прието решение за предоставяне под наем на ПП „Демократи за силна България“,
ЕИК 131271567 помещение самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.40.3.13
по КК на гр. Ямбол, с площ 45.25 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор
87374.541.40.3.16 по КК на гр. Ямбол, с площ 13.94 кв.м., за офис, находящ се на втори
етаж в сграда с идентификатор 87374.537.40.3 по КК на град Ямбол, с административен
адрес ул. „Търговска” No 53, актуван с АОС No 187 от 05.02.2021 г., за срок от 5 години
с месечен наем в размер на 119.56 лв. без ДДС (т. 15 от Приложение No 1 на НРПУРОИ
на ОбС-Ямбол).

Решението е прието с поименно гласуване с 29 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0
гласа „въздържали се“.

В резултат на осъществения контрол по законосъобразност от фактическа страна
се установи следното:

В Общински съвет - Ямбол е постъпило Предложение с вх. No В-0356/15.07.2022
г. от кмета на Община Ямбол относно предоставяне под наем на част от недвижим
имот частна общинска собственост на ПП „Демократи за силна България“.

Решение по точка Девета на Четиридесет и третото заседание на Общински
съвет Ямбол е прието от компетентен орган - Общински съвет - Ямбол, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Решението е
прието с мнозинство повече от половината от общия брой на
съветници
, при спазване нормите на чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА.
Въз основа на установеното от фактическа страна, считам че решение по т. 9 на
Четиридесет и третото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 28.07.2022
г., е незаконосъобразно, като прието в противоречие с материалния закон.
Съображенията за това са следните:

Разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
регламентира възможност на кмета на общината без търг или конкурс безвъзмездно да
предоставя свободните нежилищни имоти за нуждите на ръководствата на

политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите партии
(ЗПП), по ред определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от закона. По силата на чл. 31, ал. 1
от Закона за политическите партии (ЗПП) държавата и общините предоставят
безвъзмездно на политическите партии, които имат парламентарна група или
достатъчен брой народни представители да образуват такава или партии, които на
последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто
от действителните гласове в страната и извън страната, помещения за осъществяване на
тяхната дейност. На основание чл. 31, ал. 3 от горецитирания нормативен акт
предоставянето на помещения на политическите партии се извършва по реда на Закона
за държавната собственост (ЗДС) и Закона за общинската собственост (ЗОС).

В случая от Предложението на кмета на Община Ямбол е видно, че ПП
„Демократи за силна България“ не отговаря на разпоредбите на чл. 31 от Закона за
политическите партии. Във връзка с това обстоятелство, в настоящия случая за
визираната политическа партия не съществува законоустановеното право, съгласно
нормата на чл. 31 от ЗПП да й бъде предоставено безвъзмездно помещение - частна
общинска собственост, за осъществяване на дейността й.

На следващо място, незаконосъобразно е позоваването на чл. 14, ал. 6 от ЗОС,
който урежда, че с решение на общинския съвет свободни нежилищни помещения -
частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс за
здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на
населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в
обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Следователно такава
възможност е предвидена от законодателя само за юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в обществена полза и то по ред определен в наредбата по чл. 8,
ал. 2, какъвто безспорно не е конкретния случай. В тази връзка, неправилно е и
позоваването на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. Горецитираната разпоредба регламентира, че с
решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни
имоти частна общинска собственост, без търг или конкурс на юридически лица с
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

Следователно, Общинският съвет - Ямбол се е разпоредил с имот - частна
общинска собственост чрез отдаването под наем без търг или конкурс в нарушение на
разпоредбата на чл. 14, ал. 4 и 6 от Закона за общинската собственост. ЗОС не допуска
изключение по отношение изискването отдаването под наем да става само след
провеждане на търг или конкурс за други, извън изрично визираните в чл. 14, ал. 4 и 6
от ЗОС юридически лица.

В заключение, Политическа партия „Демократи за силна България“ не само не
отговаря на условията, предвидени в Закона за политическите партии (чл. 31), но и
същата не е юридическо лице, осъществяващо дейност в обществена полза, поради
което не може да ползва изключението на ал. 6 на чл. 14 от ЗОС (посочено в решението
на Общински съвет Ямбол).Разбирането за ползване на свободните нежилищни имоти
частна общинска добственост при облекчени условия може да се реализира само
при стриктно спазване на императивните разпоредби на закона, каквато в настоящия
случай е тази на чл. 14 от ЗОС.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията

Н А Р Е Ж Д А М:

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение по т. Девета на Четиридесет и
третото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 28.07.2022 г.

Препис от заповедта да се изпрати на Председателя на Общински съвет - Ямбол
и Кмета на Община Ямбол.

 

Read 1455 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo