×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Решението за връщане на пехотинските казарми на Ямбол от 5 май е отменено

Четвъртък, 04 Август 2022 12:02


По формални причини обаче..Взето е на "ангро" и няма как да бъде изпълнено реално...Когато се формулира, както трябва ще бъде и прието...Не си е свършил тогава работата...Гроздан Караджов

Правителството отмени три решения, които не са финализирани от предходния състав на Министерския съвет. Отменят се: решение по т. 16 от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет от 5 май 2022 година; решение по т. 6 от Протокол № 29 от заседанието на Министерския съвет от 13 юли 2022 година; решение по т. 46 от Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет от 28 юли 2022 година.

Решението от правителственото заседание на 5 май касае безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Ямбол, област Ямбол. Решението от 13 юли се отнася до организацията и координацията на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.  С решението, прието на 28 юли, е одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Трите решения са приети от Министерския съвет с направените в тях изменения, допълнения и уточнения, по реда на чл.48 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. По приетите актове вносителите не са подготвили и представили окончателни текстове и не са представили преработени мотиви съобразно направените в тях изменения, допълнения и уточнения.

От Пресцентъра

 

От Стенограмата на заседанието на 5 май става ясно защо Правителството на първото си редовно заседание отменя Решението за връщане на пехотинските казарми на Ямбол. То просто няма как да се приложи на практика, защото явно вносителят Караджов ИТН не си е свършил, както трябвна работата Взето е на ангро..

 

Точка 16

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, на община Ямбол, област Ямбол.

КИРИЛ ПЕТКОВ: Заповядайте, отново.

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Благодаря, господин министър-председател, уважаеми колеги.

Имотите се намират в гр. Ямбол, ул. „Ген. Владимир Заимов“ – бивши „Пехотински казарми“. Представляват поземлени имоти, които са изброени изчерпателно в доклада, чиито идентификатори няма да чета.

За тези имоти, със заповед от месец юли 2021 година на областния управител на област Ямбол, на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната собственост, е отнето, поради отпаднала нужда, от Министерство на отбраната правото на управление върху имотите – частна държавна собственост и същите, по силата на чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост, са в управление на областния управител на област Ямбол.

С решение от заседание на Общинския съвет на община Ямбол от октомври 2020 година се дава съгласие община Ямбол да придобие безвъзмездно правото на собственост върху визираните имоти – държавна собственост, като инвестиционните намерения на община Ямбол включват реализирането на следните обекти: детски дневен център с безплатни занимания за деца с прилежащи към него площадки, детски съоръжения и спортни игрища, дневен център за възрастни хора с безплатни за ползвателите услуги, филиал към функциониращия към община Ямбол Дом за стари хора „Св. Архангел Михаил“, който към момента е със запълнен капацитет и се нуждае от разширяване, клубове по интереси с направление „Образование“ към Центъра за подкрепа за личностното образование към Общински детски комплекс и т.н. Включително се предвижда и обособяването на общи зони за разходки на домашни любимци, езеро с водни лилии, атрактивни маршрути за велосипеди, ролкови кънки, площадки за пейнтбол игрища, за волейбол и бадминтон и т.н.

Кметът на община Ямбол удостоверява, че община Ямбол разполага с необходимия финансов ресурс за управление и стопанисване на имотите, както и за оформянето и ремонта на територията и няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

Благодаря

КИРИЛ ПЕТКОВ: Много благодаря.

Това е доста голям имот – 342 декара. Тук молбата ми е, да сложим при прехвърлянето, ако е възможно, ясна рестрикция точно за това ползване на тези имоти по този начин, за да избегнем, не дай си Боже, някой друг да почне да строи нещо друго. С други думи, изцяло „За“, с някаква рестрикция, ако може да се допълни.

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: То е право на собственост прехвърлянето, не е за ползване. Тоест, собственост, и това са целите, с които се прехвърля, нищо друго, след нотариалния акт.

КИРИЛ ПЕТКОВ: Въпросът е, можем ли да сложим при прехвърлянето някакъв ангажимент, че това трябва да бъде изпълнено?

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Да, това е целта на прехвърлянето. Ще проверя договора за прехвърляне.

КИРИЛ ПЕТКОВ: Да сложим при прехвърлянето ангажимент от общината, че трябва да изпълни точно тези ангажименти.

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Прехвърлянето се извършва безвъзмездно в собственост на община Ямбол, област Ямбол за обществено обслужващи обекти и техническата инфраструктура, предвиждаща обособяване на паркови зони за отдих, спорт, добре развита игрова среда, детски площадки, спортни игрища с възможност за осъществяване на социални и културни мероприятия и развлечения със свободен достъп. Това залага като наше решение и го има в доклада, така че това ще е и целта, не могат да го ползват за друго, да не стане на жилищни сгради.

КИРИЛ ПЕТКОВ: Да не стане на жилищни сгради, защото сме виждали не веднъж – отива за парк, после става за заведение, после от заведение става нещо друго.

В случая, за този проект, въпросът е да сме сигурни, че има някаква допълнителна застраховка, че това няма да бъде прехвърлено за нещо друго.

ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, приветствам това – имоти, с отпаднала необходимост да отидат към общините. Давам пример, в Стара Загора подобни казарми се превърнаха в прекрасен парк. Тук замисълът даже е по-добър. Но, аз искам да обърна внимание и върху нещо друго.

Съвсем наскоро бях във Варна, Бургас и Ямбол, в регионалните дирекции „Социално подпомагане“ и дирекции „Социално подпомагане“ – общинските дирекции. Например, в Бургас общината има присърце дейността на държавните служби, Агенция „Социално подпомагане“ ремонтира помещенията, предоставя им ги и те се помещават там. В Ямбол колегите работят при лоши условия. Когато предоставяме такива имоти би ли било възможно, към министър Караджов, някакво условие – да подобрят условията на работа. Защото, ние даряваме нещо добро за общината, държавна собственост, да поискаме нещо възмездно. То пак е за общината, защото обслужва хората от общината. Но, там условията са лоши. Ще търся някакво решение и сигурно не само там такова. Но, когато даряваме такива имоти безвъзмездно, да търсим някаква възмездност пак в полза на гражданите.

РАДОСТИН ВАСИЛЕВ: Колеги, имаме практика при подобни прехвърляния на собственост, да има модус – тоест, условия. Ако в определен срок не бъдат реализирани определени дейности по изграждане на спортни площадки и паркове, имотът се връща в собственост на държавата. И ви съветвам, защото община Ямбол за такъв имот им трябват над 50-100 милиона лева да го направят това нещо с такъв обем. В момента те нямат възможност една лекоатлетическа писта да си направят на стадиона и я прави Министерството на младежта и спорта. Съмнявам се, че те имат въобще капацитет 350 декара имот да го направят за спорт. Но, имаме възможност, ние си взехме сега имот от община Русе, който сме прехвърлили за спортна дейност, те нищо не са направили пет години. Да поставим условията, ако не се реализират – се връщат.

Така или иначе, това е вид дарение, защото е безвъзмездна сделка и тези модус, срок и останалите модалитети, наречени в правото, според мен се прилагат и по отношение на публичните имоти. Така, че пет, десет години, ако няма нищо – да се връщат. А естествено статутът на имотите, след като ги прехвърли в собствеността на община Ямбол, зависи изцяло от община Ямбол, с един общ устройствен план на общината могат да станат и строителство жилищно. Така, че това не е никакво значение ние с каква цел ги прехвърляме, има и такава практика. Аз просто ви казвам за спорт, когато става въпрос. Иначе, нямам против дейността, но бих защитил интереса на държавата с подготвянето на условия.

КИРИЛ ПЕТКОВ: Благодаря.

Господин Кожухаров, може ли да кажете, има ли някаква допълнителна практика, с която можем да задължим, след дарението, като е безвъзмездно, да можем да…

РОСЕН КОЖУХАРОВ: Това си е класически случай на прехвърляне, аз съм съгласен с това, което каза министърът на младежта и спорта, това е решение на Министерския съвет, не съществува пречка, какъвто и да модалитет да се сложи. Но, така направено, трябва да го направим най-малкото на вносител, за да можем да го формулираме.

Може да се приеме и така, както каза министър Караджов, защото в крайна сметка докладът е мотив, мотиви към акта и в доклада се съдържа посоката, в която този акт се приема.

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Имаме два варианта – или сега да го приемем на вносител, няма как всички да видите модалитета, който ще сложим. Или, другият вариант е да го приемем, а аз да си подсигуря това, за което се говори сега, с добре обмислен модалитет, който мога да ви покажа на следващо заседание, защото докато се формализира това, има време.

На следващото заседание, оперативно ще ви прочета точно модалитета, който сме предвидили, а сега да мине. В наши ръце е, въпреки решението, докато стане факт, има много време.

КИРИЛ ПЕТКОВ: Приемаме го сега, но с ясната забележка – точно това, което казвате, че Вие ще вкарате допълнителни рестрикции, условия.

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Че ще се ползва само за целта, за която се прехвърля имотът.

КИРИЛ ПЕТКОВ: Точно така. И визираме в самото решение. И да влезе целта, не на база на доклад, а да влезе като част от решението.

РОСЕН КОЖУХАРОВ: Още повече, допълнителен аргумент към това е, че освен докладът и обсъжданията по време на заседанието, които са част от стенограмата, те също са част от мотивите към акта. От тези обсъждания, които вие проведохте днес, съвсем ясно се вижда каква е посоката на това дарение.

КИРИЛ ПЕТКОВ: Така е. Както министърът на регионалното развитие каза – да бъде вкаран в текста на решението, точно както той го е добавил.

Това е начина, по който държим нещата под контрол.

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Да поясня, че ако в 5-годишен срок не се реализира, или трябва да влезе тук да го удължим, или областният си го прехвърля обратно.

КИРИЛ ПЕТКОВ: Благодаря.

Read 1182 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo