×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

От община Ямбол съобщават Featured

Понеделник, 10 Май 2021 17:36


Конкурс за управител на „ДКЦ-1“ – Ямбол, кандидатите трябва да имат завършена магистърска степен по икономика или медицина, с квалификация по „Здравен мениджмънт“

 

На 23-то заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 22 април, общинските съветници приеха предложението на кмета Валентин Ревански и гласуваха да бъде открита процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността.

До участие в конкурса ще бъдат допуснати специалисти, които отговарят на следните изисквания, съгласно чл. 4 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9 от 26. 06. 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения:

  • кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и придобит трудов стаж най-малко пет години като икономисти;
  • кандидатите, завършили специалност „Медицина“, е необходимо да имат придобита основна специалност, квалификация по „Здравен мениджмънт“, придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт и най-малко пет години стаж след придобиването ѝ;
  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
  • да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността „Управител на публично предприятие“;
  • да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение.

За участие в конкурса се подава заявление за допускане до участие в конкурса, към което се прилагат два отделни плика.

Първият съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

           -    автобиография-европейски формат;

           -    свидетелство за съдимост;

           -  диплом за завършено висше образование – икономическо или медицинско, диплом /свидетелство за придобита основна специалност - нотариално заверено копие;

           -  удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 9  за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения – копие;

          - копие на трудова и/или осигурителна книжка;

          - медицинско удостоверение - общо здравословно състояние;

          - копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

Вторият плик съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период /2021 г. – 2024 г./.

          Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

          За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.

Документите за участие в конкурса трябва да бъдат заверени с подписа на кандидата. Те ще се приемат в Център за административно обслужване в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7,  от  14 май 2021 година, петък,  до 28 май 2021 година, петък, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящото решение не се приемат.

Темата на събеседване с участниците е „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравното обслужване на жителите на областта, поддържане на качествено медицинско обслужване и приоритети за развитие на дружеството“.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала за лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9, се получават в администрацията на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД всеки работен ден до 28 май, петък.

Кандидатите ще бъдат интервюирани от комисия, съставена от представители на Община Ямбол и на Регионалната здравна инспекция, трима общински съветници и юрист.

          Комисията ще проведе конкурса на два етапа.

          Първо ще бъде проверено съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и ще изготви списък на допуснатите кандидати. Кандидатите се уведомяват за резултатите от проверката на посочената от тях в подаденото заявление за участие, електронна поща /имейл адрес/.      

          Вторият етап на конкурса включва събеседване и представяне от кандидатите на подготвената от тях Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение.

          Комисията провежда събеседване с всеки от кандидатите по отделно, по реда на постъпване на заявленията,

          Всеки член на комисията ще оценява самостоятелно кандидатите по посочените показатели с оценка от едно до пет , като максималната оценка е пет по петобалната система.

          Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора от оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването.

          Комисията класира участниците в низходящ ред, на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

          В деня след конкурса комисията ще изготви протокол с класираните кандидати. За резултата от конкурса ще бъде уведомен Общински съвет–Ямбол, който на следващото си заседание трябва да вземе решение за сключване на договор за възлагане на управление от кмета с класирания на първо място участник.

           Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Ямбол, зала 100. На 31 май 2021 година от 9:30 часа ще бъде направена проверка на съответствието на представените документи, а на 1 юни в същия начален час – 9:30 часа, ще започне събеседване с кандидатите и изслушване на техните програми.

Сключеният договор с д-р Венцислав Славов за управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ще бъде продължен със срок на заемане на длъжността до провеждане на конкурса за избор на управител на дружеството и вписването му в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

Информацията е от пресцентъра на обищана Ямбол.

Read 324 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo