×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Днес 30 август от 10:00 ч. ще се проведе

Четвъртък, 30 Август 2012 04:05

Днес 30 август от 10:00 ч. ще се проведе 15-то редовно заседание на Общински съвет „Тунджа”. Съгласно решение на председателския съвет, заседанието ще премине при следния проект за
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
                        
Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по извънбюджетна сметка по ДБФП BG161PO001/1.4-06/2010/028 Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа”.
Изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година.
Предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.
Решение за учредяване безвъзмездно право на ползване.
Предложение за издаване на разрешително за ползване на воден обект – общинска собственост.
Предложение за издаване на разрешително за ползване на воден обект – общинска собственост.
Определяне цената на дървата за огрев, продавани на местното население от Общински горски територии, собственост на община „Тунджа” .
Изменение на Общия устройствен план.
Одобряване на проекти за Подробни устройствени планове – парцеларни планове за съоръжения на Техническата инфраструктура.
„Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково – Г. манастир – Крумово – Инзово – Роза 1. участък „Граница ОПУ Хасково – Г. манастир” от км 8+600 до км 13+600 и 2. участък „Г.манастир – р-н Миладиновци” от км 14+300 до км 23+915 Област Ямбол”.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа”.
Откриване на Център за обществена подкрепа в с. Веселиново.
Откриване на Дневен център за стари хора в с. Скалица.
Определяне на броя на групите и на децата в детските градини на територията на Община „Тунджа”. Определяне на конкретния размер на средната посещаемост в групите в детските градини и утвърждаване на числеността на персонала в детските градини и в Общински център за изкуства и извънучилищни дейности „Тунджа”, с. Кабиле за учебната 2012-2013 г.
Разрешаване формирането на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от минималния брой ученици и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките.
Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/НОВА/ Решение за продажба на общински недвижими имоти.
/НОВА/ Решение за даване на съгласие за определяне на трасе.

Read 838 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo